Akcia – účastina

Cenný papier, doklad o podiele člena akciovej spoločnosti na jej základnom kapitáli.

Akcia je cenný papier, ktorý predstavuje práva akcionára ako spoločníka v akciovej spoločnosti. Týmto papierom sa vyjadruje podiel majiteľa na majetku konkrétnej spoločnosti. Akcie patria do kategórie dlhodobých cenných papierov a znamenajú, že ich majiteľ má právo podieľať sa na riadení spoločnosti, zdieľať zisky a mať nárok na podiel z likvidačného zostatku v prípade zániku spoločnosti s likvidáciou.

Kľúčové rysy akcií zahŕňajú:

  1. Podnikateľské práva: Akcionári majú právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti podľa stanov a zákona. To znamená, že majú hlasovacie právo na valných zhromaždeniach, kde sa rozhoduje o dôležitých otázkach týkajúcich sa spoločnosti.
  2. Právo na zisk: Akcionári majú nárok na podiel zo zisku spoločnosti, ktorý sa vypláca vo forme dividendy. Výška týchto dividend sa zvyčajne určuje podľa zisku, ktorý spoločnosť dosiahla v danom období.
  3. Právo na likvidačný zostatok: V prípade, že spoločnosť zanikne a bude likvidovaná, majú akcionári nárok na podiel zo zostatku majetku spoločnosti po úhrade všetkých jej záväzkov.
  4. Obchodovateľnosť: Akcie sú zvyčajne obchodovateľné na finančných trhoch, ako sú burzy. To umožňuje akcionárom kúpiť alebo predať svoje akcie podľa aktuálnych trhových cien.
  5. Omezená zodpovednosť: Akcionári nenesú osobnú zodpovednosť za záväzky spoločnosti. Ich riziko je obmedzené na hodnotu ich akcií.

Akcie môžu byť emitované dvoma spôsobmi: na majiteľa (au porteur), kde majiteľ môže byť anonymný, alebo na meno (au nom), kde majiteľ je vedený v knihe akcionárov spoločnosti. Výber závisí od spoločnosti a od platných právnych predpisov.

Často sa rozlišujú dva hlavné typy akcií:

  1. Kmeňové akcie: Tieto akcie priznávajú všetkým akcionárom rovnaké práva, vrátane hlasovacieho práva na valných zhromaždeniach.
  2. Prioritné akcie: Prioritné akcie umožňujú majiteľom osobitné práva, ako napríklad prednostné vyplácanie dividendy. Však tieto akcie obvykle neprinášajú hlasovacie práva na valných zhromaždeniach.

Akcie môžu byť dôležitým nástrojom na zhromažďovanie kapitálu pre spoločnosť, umožňujú investorom zúčastniť sa na raste a úspechu spoločnosti a sú dôležitým prvkom v investičných portfóliách. Trhová cena akcie je ovplyvnená viacerými faktormi, vrátane ekonomickej situácie, úrokových sadzieb, očakávanej výnosnosti akcií, ponuky a dopytu na burze a ďalšími špecifickými faktormi spoločnosti.

Vytvorenie akciovej spoločnosti zahŕňa vydanie akcií a ich predaj investorom. Zakladatelia môžu získať tzv. zakladateľský zisk, čo je rozdiel medzi nominálnou hodnotou a burzovým kurzom akcií. Akcie sú dôležitým nástrojom pre spoločnosti a investorov a hrajú kľúčovú úlohu v modernom ekonomickom systéme.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥