Akcia na meno

Akcia na meno je druh akcie, na ktorej sa uvádza meno jedného alebo viacerých vlastníkov. Jej vlastníctvo možno previesť z osoby na osobu prostredníctvom – idosamentu (rubopisu). v rubopise akcie na meno sa v prípade, že ide o nadobúdajúcu fyzickú osobu uvádza jej meno, bydlisko a deň účinnosti prevodu, v prípade, že ide o právnickú osobu, jej obchodné meno, sídlo a taktiež deň účinnosti prevodu. Týmito formalitami sa akcia na meno odlišuje od iných prevoditeľných – cenných papierov tu sa pri prevode uvádza len doložka na rad a meno nového nadobúdateľa, resp. nadobúdateľov. Akcia na meno je cenným papierom na rad.

Druh akcie, na ktorej sa uvádza meno jedného alebo viacerých vlastníkov.

Akcia na meno je špecifickým druhom akcií v oblasti financií a investovania, kde je na akcii uvedené meno jedného alebo viacerých vlastníkov. Toto meno môže byť fyzickou osobou alebo právnickou osobou, a jeho uvedenie na akcii robí majiteľstvo týchto akcií jednoznačným. Na rozdiel od akcií na majiteľa, kde sa meno majiteľa neuvádza, akcie na meno sú pevne spojené s konkrétnym vlastníkom.

Kľúčové charakteristiky akcií na meno zahŕňajú:

  1. Uvedenie mena vlastníka: Na týchto akciách sa uvedie meno majiteľa alebo majiteľov, ktorí sú oprávnení vlastniť tieto cenné papiere. Týmto spôsobom sa akcia identifikuje so svojím vlastníkom.
  2. Prevod cez idosament (rubopis): Akcia na meno sa prevádza z jednej osoby na druhú prostredníctvom idosamentu alebo rubopisu. Rubopis obsahuje údaje o novom vlastníkovi a dátum účinnosti prevodu.
  3. Formálny proces prevodu: Prevod akcie na meno vyžaduje formálny postup, kde sa rubopis vyplní a podpíše v súlade s právnymi predpismi. Tým sa zabezpečuje legálny prevod majiteľstva akcie.
  4. Jednoznačné vlastníctvo: Akcie na meno majú jednoznačného majiteľa alebo majiteľov, čo znamená, že len osoba uvedená na akcii má právo na podiel na zisku spoločnosti a na vyplácanie dividend.
  5. Kontrola vlastníctva: Spoločnosti a emitenti týchto akcií majú lepší prehľad o svojich akcionároch, pretože majú presné informácie o vlastníkoch akcií na základe uvedených mien.
  6. Vnútorná likvidita: Prevod týchto akcií môže byť náročnejší a komplikovanejší v porovnaní s akciami na majiteľa, ktoré možno jednoducho prevádzať na verejnom trhu.

Akcie na meno sú často využívané v prípade, keď spoločnosť alebo emitent cenných papierov chce mať presný prehľad o svojich akcionároch a kontrolu nad tým, kto vlastní ich akcie. Tento druh akcií tiež umožňuje emitentovi komunikovať priamo s vlastníkmi a udržiavať s nimi osobný kontakt.

 

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥