Akcia na majiteľa

Akcia na majiteľa je druh akcie, ktorú možno previesť z osoby na osobu. Neuvádza sa na nej meno vlastníka. Právami s ňou spojenými disponuje jej držiteľ. Protikladom akcie na majiteľa je akcia na meno.

Druh akcie, ktorú možno previesť z osoby na osobu.

Akcia na majiteľa predstavuje špecifický druh akcií v oblasti financií a investovania. Tento druh akcií sa vyznačuje tým, že na nich nie je uvedené meno ich majiteľa, a preto môžu byť jednoducho prevádzané z jednej osoby na druhú. Tento druh akcií je protikladom k akcii na meno, na ktorej je uvedené meno konkrétneho vlastníka.

Kľúčové charakteristiky akcií na majiteľa zahŕňajú:

  1. Nehlasovacie právo: Držitelia akcií na majiteľa nemajú právo hlasovať na valných zhromaždeniach spoločnosti. To znamená, že nemajú vplyv na rozhodnutia týkajúce sa riadenia spoločnosti.
  2. Podieľ na zisku: Majitelia týchto akcií majú právo na podiel na zisku spoločnosti a nárok na vyplácanie dividend podľa ich držby. Dividenda sa vypláca držiteľovi, ktorý má akcie v okamihu, keď sú vyplácané.
  3. Prevoditeľnosť: Akcie na majiteľa môžu byť jednoducho prevádzané z jednej osoby na druhú bez potreby meniť oficiálny záznam o majiteľstve v knihe akcionárov. Toto uľahčuje kúpu a predaj týchto akcií na verejnom trhu.
  4. Anonymita: Tieto akcie neuvádzajú meno vlastníka, čo znamená, že majiteľ zostáva anonymným a jeho identita nie je verejne známa.
  5. Rovnosť voči ostatným akcionárom: Akcie na majiteľa majú rovnocenné práva a postavenie voči ostatným akcionárom s rovnakým typom akcií. Nemajú žiadne špeciálne preferencie alebo prioritu pred ostatnými akcionármi.

Akcie na majiteľa sú vhodné pre tých investičných záujemcov, ktorí uprednostňujú jednoduchý a rýchly prevod akcií medzi jednotlivými stranami. Tento druh akcií je často používaný na verejných finančných trhoch, kde umožňuje flexibilný obchod medzi investormi. Je však dôležité poznamenať, že tieto akcie neposkytujú vlastníkovi právo na účasť vo voľbách riadiacich orgánov spoločnosti ani právo hlasovať na valnom zhromaždení.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥