Zelená karta

Potvrdenie o platnosti zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla pre zahraničie. Likvidácia škôd je upravená Dohodou o likvidácii škôd zo zelených kariet a Multilaterálnou dohodou o zárukách medzi národnými kanceláriami. Zelená karta je medzinárodný doklad a zaručuje krytie škôd, ktoré boli vozidlom spôsobené v zahraničí. Jednotlivé štáty si škody vzájomne uznávajú. Vyšetrovanie o nehode robí príslušná národná kancelária krajiny, v ktorej k nehode došlo (tzv. konajúca kancelária). Tá podá správu príslušnej kancelárii štátu, z ktorej pochádza škodca (tzv. platiaca kancelária), alebo členovi tejto kancelárie, ktorý vydal doklad o poistení, tzn. Zelenú kartu. Konajúca kancelária väčšinou poverí vyšetrením nehody niektorú miestnu poisťovňu, ktorá tiež vybaví všetky nároky a uhradí škodu poškodenému. Po predložení dokladu o platbe má právo na úhradu tejto čiastky od príslušnej kancelárie škodcu, alebo spravidla priamo od člena tejto kancelárie, pokiaľ je z dokladu o poistení známy – to znamená od príslušnej poisťovne, s ktorou má škodca uzavretú poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla.

Zvláštne potvrdenie o platnosti pripoistenia zákonnej zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel pre zahraničie. Zelená karta sa vydáva na základe Dohody o zelených kartách, ktorá je zastrešovaná Radou kancelárií v Londýne.

Potvrdenie o platnosti pripoistenia zákonnej zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel pre zahraničie sa nazýva.

Medzinárodné osvedčenie o poistení, ktorým sa preukazujeme v zahraničí a ktoré platí pre krajiny, ktoré sú uvedené v vyhláške Ministerstva financií.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥