záverečná práca

Podmienkou úspešného absolvovania študijného programu na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania je obhajoba záverečnej práce. Na 1. stupni je to bakalárska práca, na 2. stupni diplomová práca a na 3. stupni dizertačná práca. Študent vypracúva záverečnú prácu pod vedením vedúceho práce a obhajuje ju pred komisiou pre štátne skúšky (skúšobná komisia). Záverečnú prácu posudzuje oponent/oponenti a vypracuje/ú na ňu oponentský posudok. Dizertačnú prácu vypracúva študent doktorandského štúdia pod vedením školiteľa.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *