začiatok poistenia

Deň vzniku zmluvného vzťahu medzi poistiteľom a poistníkom. Je to zvyčajne prvý deň nasledujúceho mesiaca po doručení poistky poistníkovi.

(vznik poistenia) – Termín vzniku poistenia. Je to dátum uvedený v poistnej zmluve, ak je podmienkou vzniku poistenia. Možno dohodnúť, že poistenie začína časom uvedeným v poistnej zmluve alebo neskoršie. Vždy však platí, že poistnú zmluvu nemožno uzavrieť so spätnou platnosťou.

(vznik poistenia) – Je termín vzniku poistenia. Je to čas uvedený v poistnej zmluve, ak je podmienkou vzniku poistenia. Možno dohodnúť, že poistenie začína časom uvedeným v poistnej zmluve alebo neskoršie. Poistnú zmluvu nemožno uzavrieť so spiatočnou platnosťou.

termín vzniku povinnosti poistiteľa plniť a jeho práva na poistné. Je uvedený v poistke alebo potvrdzujúcom dodatku.

Okamih, ktorým sa osoba, na ktorú sa vzťahuje poistenie, stala poisteným, poistiteľ nadobudol právo na poistné podľa uzatvorenej poistnej zmluvy a vznikla mu povinnosť plniť ak nastane poistná udalosť (napr. nultá hodina dňa nasledujúceho po uzatvorení poistnej zmluvy). Začiatok poistenia je stanovený v poistnej zmluve a Všeobecných poistných podmienkach.

(vznik poistenia) – Termín vzniku poistenia.

Okamih dohodnutý v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *