Ukazovateľ rizika Morningstar

Ukazovateľ rizika vypočítavaný Morningstar ohodnocuje pravdepodobnosť pádu hodnoty fondu v porovnaní s fondmi tej istej investičnej triedy. Morningstar používa vlastné hodnotenie rizika, ktorá sa odlišuje od tradičných systémov merania rizika ako napríklad beta, alebo štandardná odchýlka. Tie hodnotia pravdepodobnosť získania vyšších, ale aj nižších výnosov ako je očakávanie v súlade s kolísaniami kurzov cenných papierov. V súlade s metodológiou, ktorá je základom výpočtu Morningstar, najväčšie obavy investorov pozostávajú v možnosti straty peňazí, ktoré by investori mohli získať ako výnosy 90 dňových pokladničných poukážok. To znamená, že ukazovateľ rizika Morningstar hodnotí len pravdepodobnosť nižších ako očakávaných výnosov. Pre výpočet tohto ukazovateľa sa konštruuje graf ukazovateľov mesačnej výnosnosti fondu v porovnaní s výnosnosťou pokladničných poukážok. Potom odborníci Morningstar vypočítavajú čísla, ktoré charakterizujú ostatné výnosy fondu a výnosy pokladničných poukážok. Spočítavajú sa mesiace, v ktorých mal fond nižšie výnosy ako pokladničné poukážky. Súčet rozdielov sa delí na počet mesiacov, v ktorých boli nižšie výnosy. Získaný ukazovateľ je priemerným zaostávaním výnosu fondu v porovnaní s pokladničnými poukážkami. Tento ukazovateľ sa porovnáva s tými istými ukazovateľmi v tej istej triede fondov. Slúži na určenie ratingu rizika. Ukazovateľ rizika jedného fondu poukazuje na to, aká veľká miera rizika je mu vlastná v porovnaní s priemerom v tej istej triede fondov. Priemerný ukazovateľ sa porovnáva s hodnotou 1, 00. Napríklad ak fond investuje do dlhopisov, ktorých výnosy sa zdaňujú a získava rating 1, 35, znamená to, že v hodnotenom období je miera jeho rizika o 35 % vyššia ako priemerná miera rizika v tej istej triede fondov. Naopak, ak má fond rating rizika 0, 6, znamená to, že v hodnotenom období je o 40 % menej rizikový ako je priemer jeho konkurentov. Morningstar neudeľuje rating rizika fondom, ktoré majú štatistiku za obdobie menej ako tri roky. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Morningstar risk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *