laudatio

O ekonomickom pojme: Laudatio

V oblasti školstva sa „laudatio“ označuje ako oslavný prejav, ktorý je prednesený ústne alebo napísaný, na osobu, ktorej vysoká škola udeľuje nejaký druh ocenenia, ako napríklad čestný doktorát (titul Dr. h. c.). Tento prejav je obvykle súčasťou slávnostnej ceremónie pri udelení ocenenia a slúži na ocenenie prínosu oceneného jednotlivca vo svojej oblasti a na vyjadrenie vďaky za jeho alebo jej úspechy.

Účel a význam laudatia

Laudatio je dôležitou súčasťou slávnostnej ceremónie pri udeľovaní čestných titulov a ocenení na vysokých školách. Jeho účelom je nie len oceniť významné prínosy oceneného jednotlivca, ale aj inšpirovať študentov a prítomných svojím príbehom a úspechom. Laudatio môže byť príležitosťou na predstavenie života a kariéry oceneného, jeho alebo jej prínosu pre spoločnosť a vplyvu na konkrétnu oblasť štúdia alebo výskumu.

Štruktúra laudatia

Laudatio má obvykle nasledujúcu štruktúru:

  • Začiatok, v ktorom sa predstaví rečník a jeho pôvod.
  • Predstavenie oceneného jednotlivca, jeho osobného a profesionálneho života.
  • Ocenenie prínosov a úspechov oceneného v jeho oblasti.
  • Osobný význam ocenenia pre oceneného.
  • Podčiarknutie hodnôt, ktoré ocenený jednotlivec reprezentuje a ktoré sú dôležité pre vysokú školu a spoločnosť.
  • Záver s vyjadrením vďaky a gratuláciou ocenenému.

Záver

Laudatio je významným prejavom v oblasti školstva, ktorý slúži na ocenenie významných osobností a inšpiráciu pre budúcich študentov. Je to príležitosť na vyjadrenie vďaky a uznania pre prínosy, ktoré ocenený jednotlivec priniesol svojej oblasti a spoločnosti ako celku.

Oslavný prejav (ústny alebo písomný) na osobu, ktorej vysoká škola udeľuje nejaký druh ocenenia (napr. titul Dr. h. c).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥