Lead time

Doba od objednávky po dodanie

Lead time, alebo doba od objednávky po dodanie, je kritickým konceptom v oblasti manažmentu výroby, ktorý má zásadný vplyv na efektívnosť, produktivitu a zákaznícku spokojnosť. Tento pojem sa týka celkového času potrebného na spracovanie objednávky od jej prijatia až po finálne doručenie produktu alebo služby zákazníkovi. Zahrnuje rôzne fázy, ako je spracovanie objednávky, výroba, balenie a preprava.

Význam pre riadenie dodávateľského reťazca

V riadení dodávateľského reťazca je lead time kľúčovým faktorom pri optimalizácii zásob a zabezpečovaní plynulej výroby. Kratší lead time môže znamenať rýchlejšiu reakciu na zákaznícke požiadavky a lepšiu konkurencieschopnosť na trhu. Naopak, dlhší lead time môže viesť k nadmerným zásobám, vyšším skladovacím nákladom a riziku zastaranosti produktov.

Aplikácia v rôznych fázach výrobného procesu

Lead time sa uplatňuje v rôznych etapách výrobného procesu. V kontexte dodávok materiálov znamená dobu od objednávky materiálu od dodávateľov až po jeho doručenie a použitie vo výrobnom procese. Pri objednávkach produktov zákazníkmi to znamená čas od prijatia zákazníckej objednávky až po doručenie hotového produktu. V kontexte interného výrobného procesu sa týka času potrebného na prenos materiálů a polotovarov medzi jednotlivými etapami výroby.

Stratégie na znižovanie doby od objednávky po dodanie

Existujú rôzne stratégie na znižovanie lead time, ako napríklad zlepšenie procesov, optimalizácia zásob, využitie agilných výrobných metód a zlepšenie spolupráce s dodávateľmi. Implementácia efektívneho plánovania a predikcie dopytu tiež prispieva k optimalizácii tejto doby a znižuje riziko výpadkov vo výrobe.

Doba od objednávky po dodanie, používa sa u dodávok materiálov od dodávateľov, objednávok na tovar od zákazníkov a tiež na objednávanie medzi jednotlivými etapami výroby.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥