Špecifická priorita

Špecifická priorita v kontexte európskej integrácie

špecifická priorita je jedným z kľúčových pojmov v ekonomickej oblasti, ktorý naberá osobitný význam v súvislosti s procesmi európskej integrácie. Tento termín sa výrazne premieta do Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013, a to ako jedna z tematických priorít, ktoré vzájomne súvisia v rámci určitej strategickej priority.

Špecifická priorita je výrazne zameraná na konkrétne oblasti a ciele, ktoré sú merateľné a riaditeľné v rámci celkovej stratégie. Ide o dôležitý nástroj riadenia ekonomickej politiky, ktorý umožňuje presné stanovenie krokov a opatrení na dosiahnutie stanovených cieľov v danom období.

Je dôležité si uvedomiť, že špecifické priority sú úzko prepojené s európskymi smernicami a cieľmi, ktoré sa týkajú harmonizácie politík a opatrení s celkovými stratégiami Európskej únie. V rámci európskej integrácie sa špecifické priority stávajú dôležitým nástrojom spolupráce a koordinácie medzi členskými štátmi.

Konkrétne a merateľné ciele

Jedným z kľúčových prvkov špecifických priorít sú ich konkrétne a merateľné ciele. Tieto ciele slúžia ako vodítko pre hodnotenie úspešnosti implementácie stratégií a môžu byť kvantifikované pomocou jasných ukazovateľov a parametrov.

Prítomnosť merateľných cieľov umožňuje efektívne monitorovanie pokroku v rámci špecifických priorít a prispieva k transparentnosti a zodpovednosti verejných politík. To je v súlade s princípmi európskej integrácie, ktoré kladiu dôraz na efektívnosť a odpovednosť verejných orgánov voči občanom.

Záver

Špecifická priorita v kontexte európskej integrácie predstavuje kľúčový nástroj formovania a riadenia ekonomickej politiky na úrovni členských štátov. Jej účinnosť spočíva v schopnosti presne definovať ciele a opatrenia, ktoré sú následne merateľné a prispievajú k celkovej harmonizácii s európskymi stratégiami. Zavádzanie špecifických priorít s konkrétnymi, merateľnými cieľmi je nevyhnutným krokom smerom k udržateľnému hospodárskemu rozvoju a posilňovaniu spolupráce v rámci Európskej únie.

(specific priority) – jedna z tematických priorít navzájom súvisiacich v rámci jednej strategickej priority stratégie v Národnom strategickom referenčnom rámci SR na roky 2007 – 2013, s konkrétnymi, merateľnými cieľmi.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥