Spätný lízing

Spätný lízing v oblasti lízingu

Jeho zmyslom je riadenie toku hotovosti, teda financovanie nájomcom, pričom dodávateľom predmetu lízingu je nájomca, ktorý predmet lízingu zvyčajne využíva. Pritom všetky riziká zostávajú nájomcovi a na konci predmet lízingu prechádza opäť na nájomcu.

Spätný lízing, známy tiež ako „sale-and-leaseback,“ je špecifický druh finančného nástroja, ktorý sa často využíva na riadenie toku hotovosti a financovanie nájomcom. V tomto prípade je nájomcom aj dodávateľom predmetu lízingu, ktorý môže byť napríklad stroj, zariadenie alebo iný majetok. Nájomca predmet lízingu následne využíva v rámci svojej činnosti.

Spätný lízing funguje nasledovne: Nájomca, ktorý už vlastní určitý majetok, predá tento majetok dodávateľovi, čím získa hotovosť. Potom uzavrie s dodávateľom zmluvu o lízingu, ktorá mu umožňuje pokračovať v užívaní predmetu lízingu za určitý poplatok. Výhodou tejto metódy je, že nájomca získa potrebnú hotovosť a zároveň môže ďalej využívať majetok, ktorý predal.

Je dôležité poznamenať, že v prípade spätného lízingu zostávajú všetky riziká spojené s vlastníctvom a udržiavaním predmetu lízingu na nájomcovi. To znamená, že ak majetok vyžaduje údržbu alebo opravy, je nájomca zodpovedný za tieto náklady. Na konci zmluvného obdobia predmet lízingu môže opäť prejsť do vlastníctva nájomcu alebo môže byť uzatvorená ďalšia zmluva o lízingu.

Spätný lízing je užitočným nástrojom pre podniky, ktoré potrebujú získať hotovosť a zároveň si uchovať prístup k dôležitému majetku. Pomáha riadiť tok hotovosti a umožňuje efektívne využívanie existujúceho majetku. Tento druh lízingu sa často využíva v rôznych odvetviach, vrátane strojárskeho priemyslu, dopravy a iných oblastí, kde je dôležitým faktorom riadenie finančných zdrojov a majetku.

jeho zmyslom je riadenie toku hotovosti, teda financovanie nájomcom, pričom dodávateľom predmetu lízingu je nájomca, ktorý predmet lízingu zvyčajne využíva. Pritom všetky riziká zostávajú nájomcovi a na konci predmet lízingu prechádza opäť na nájomcu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥