Short sale

Krátky Predaj (Short Sale): Zisk Z Poklesu Cien

Krátky predaj, často označovaný aj ako „short sale,“ je investičná stratégia, pri ktorej investori predávajú určitý počet finančných nástrojov, ktoré vypožičali na trhu, s cieľom ich neskôr odkúpiť za nižšiu cenu, keď na trhu dôjde k poklesu cien. Táto stratégia je používaná investormi, ktorí očakávajú pokles hodnoty aktíva a chcú profitovať zo zmeny cien na trhu.

Ako Funguje Krátky Predaj?

Proces krátkeho predaja zahŕňa nasledujúce kroky:

 1. Investor si vypožičia určitý počet finančných nástrojov (napríklad akcie) od brokera alebo inej strany.
 2. Investor tieto požičané nástroje ihneď predá na otvorenom trhu za aktuálnu trhovú cenu.
 3. V budúcnosti, keď cena nástrojov klesne, investor odkúpi rovnaký počet nástrojov na trhu za nižšiu cenu.
 4. Investor vráti požičané nástroje brokerovi alebo inej strane.
 5. Rozdiel medzi cenou, za ktorú boli predané požičané nástroje, a cenou, za ktorú boli odkúpené, predstavuje zisk investora.

Riziká a Výzvy Krátkeho Predaja

Krátky predaj je stratégia s určitými rizikami:

 • Neobmedzená Strata: Riziko krátkeho predaja spočíva v tom, že potenciálna strata je neobmedzená, pretože cena aktíva môže stúpnuť namiesto klesnúť.
 • Povinnosť Vrátiť Požičané Nástroje: Investori musia dodržiavať dohodu o požičaní a vrátiť požičané nástroje, keď je to požadované, bez ohľadu na cenu na trhu.
 • Volatilita Trhu: Trhová volatilita môže spôsobiť nečakané pohyby cien, čo môže ovplyvniť výsledok krátkeho predaja.

Využitie Krátkeho Predaja

Investori využívajú krátky predaj z rôznych dôvodov:

 • Špekulácia na Pokles: Krátka pozícia umožňuje investorom profitovať z poklesu cien aktív, ktoré predpokladajú.
 • Portfoliová Diverzifikácia: Krátky predaj môže slúžiť ako forma diverzifikácie portfólia, ktorá pomáha znížiť riziko.
 • Zabezpečenie Portfólia: Investori môžu využiť krátky predaj na zabezpečenie svojich portfólií pred poklesom trhu.

Záver

Krátky predaj je investičná stratégia, ktorá umožňuje investorom získať zisk zo zníženia cien finančných nástrojov. Táto stratégia má svoje miesto v investičnom svete a môže byť užitočným nástrojom pre diverzifikáciu portfólia a získavanie ziskov v trhových situáciách, keď ceny aktív klesajú. Avšak, je dôležité si uvedomiť, že krátky predaj je spojený s vysokým rizikom a vyžaduje dôkladnú analýzu trhu, riadenie rizika a zodpovedný prístup.

Investori, ktorí sa rozhodnú použiť túto stratégiu, by mali mať jasné ciele a študovať trhové podmienky s veľkou starostlivosťou. Je tiež dôležité mať na pamäti, že krátky predaj môže byť obmedzený niektorými regulačnými obmedzeniami a môže vyžadovať požičanie cenných papierov od iných investorov.

Celkovo je krátky predaj jednou z možných investičných stratégií a mala by sa používať s rozvahou a v súlade s celkovým investičným plánom a stratégiou.

(krátky predaj) – predaj určitej časti finančných nástrojov vypožičaných na trhu za účelom ich odkúpenia potom, ako na trhu dôjde k poklesu cien. Krátky predaj používajú investori očakávajúci pokles cien, tzn. Predáva sa, kedy je drahšie, kupuje, kedy je lacnejšie a zarába sa na rozdiele ceny toho istého nástroja v čase.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥