s dodaním clo zaplatené

DdP: S Dodaním Clo Zaplatené v Doprave

(… uvedené miesto určenia) /ddp/ – Incoterm /súbor pravidiel pre výklad dodacích podmienok v zahraničnom obchode/, podľa ktorého predávajúci spĺňa svoju povinnosť dovozu, keď je tovar k dispozícii na uvedenom mieste v krajine importu. Predávajúci znáša riziko a náklady vrátane poplatkov, daní a iných platieb súvisiacich s dopravou tovaru a okrem toho aj preclenie potrebné na import tovaru. Zatiaľ čo termín ex works /EXW/ predstavuje minimum povinností pre predávajúceho, tento termín predstavuje maximum povinností pre predávajúceho.

DdP, čo znamená „s dodaním clo zaplatené“ (z anglického „Delivered Duty Paid“), je jeden z Incoterms, teda súbor pravidiel pre výklad dodacích podmienok v medzinárodnom obchode. Tento článok sa bude venovať významu DdP, jeho úlohe v medzinárodnej doprave a obchode a tomu, ako ovplyvňuje zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim.

Čo je DdP?

DdP je jedným z Incoterms, ktoré určujú, kto nesie riziko a náklady spojené s medzinárodnou dopravou a colnými formalitami. Podľa DdP sa predávajúci zaväzuje dodávať tovar na určené miesto v krajine importéra a znášať náklady a riziká spojené s dopravou a colnými formalitami, vrátane clo, daní a poplatkov.

Úloha DdP v Medzinárodnej Doprave a Obchode

DdP má niekoľko dôležitých úloh v medzinárodnej doprave a obchode:

  • Riziko a Náklady: Podľa DdP nesie predávajúci riziko a náklady spojené s prevozom tovaru a colnými formalitami až po dovoz do krajiny importéra.
  • Znášanie Colných Poplatkov: Predávajúci je povinný zaplatiť všetky colné poplatky, dane a iné platby súvisiace s dovozom tovaru.
  • DdP a Obchodné Transakcie: DdP je vhodné, ak predávajúci má schopnosť získať licenciu na import tovaru a znášať náklady a riziká spojené s colnými formalitami.

Záver

DdP je dôležitým pojmom v medzinárodnom obchode a doprave, ktorý ovplyvňuje spôsob, akým sú riadené a financované medzinárodné obchodné transakcie. Je dôležité, aby sa predávajúci a kupujúci jasne dohodli na dodacích podmienkach v zmluve a presne pochopili svoje povinnosti a zodpovednosti.

(… uvedené miesto určenia) /ddp/ – Incoterm /súbor pravidiel pre výklad dodacích podmienok v zahraničnom obchode/, podľa ktorého predávajúci spĺňa svoju povinnosť dovozu, keď je tovar k dispozícii na uvedenom mieste v krajine importu. Predávajúci znáša riziko a náklady vrátane poplatkov, daní a iných platieb súvisiacich s dopravou tovaru a okrem toho aj preclenie potrebné na import tovaru. Zatiaľ čo termín ex works /EXW/ predstavuje minimum povinností pre predávajúceho, tento termín predstavuje maximum povinností pre predávajúceho. Tento termín by sa nemal používať, ak predávajúci nie je schopný priamo alebo nepriamo získať licenciu na import. Ak si zúčastnené strany želajú, aby kupujúci preclil tovar určený na import a zaplatil poplatky, mal by byť použitý tento termín. Ak si zúčastnené strany želajú vylúčiť z povinností predávajúceho niektoré poplatky, ktoré treba zaplatiť pri importe tovaru (ako napr. daň z pridanej hodnoty (DPH) : value added tax (VAT), toto by malo byť jasne uvedené a presne štylizované pridaním vety, ktorá to presne vyjadruje: delivered duty paid, VAT unpaid (……. named place of destination) : doručený, poplatky zaplatené, DPH nezaplatená (…….. uvedené miesto určenia). Poznámka: Tento termín môže byť použitý bez ohľadu na druh dopravy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥