Rating – hodnotenie úverového rizika

Rating – Hodnotenie úverového rizika

Rating, inak nazývaný aj hodnotenie úverového rizika, je dôležitým nástrojom na hodnotenie kvality emitovaných cenných papierov a dlhopisov. Toto hodnotenie je vykonávané špecializovanými poradenskými firmami, ako sú Fitch, Moody’s a Standard and Poor’s.

Význam Ratingu

Rating je dôležitý pre investorov a veriteľov, ktorí sa pokúšajú pochopiť a vyhodnotiť úroveň rizika spojeného s investovaním do určitých cenných papierov alebo poskytovaním úverov. Tieto hodnotenia poskytujú informácie o schopnosti emitenta (inštitúcie, ktorá vydáva cenné papiere) splatiť svoje záväzky a včas vyplatiť úroky alebo hlavnú sumu.

Hodnotenie a Ratingové Agentúry

Ratingové agentúry majú na starosti hodnotenie rôznych druhov cenných papierov, vrátane dlhopisov, akcií a komerčných dlhopisov. Ich hlavnou úlohou je poskytnúť trhu nezávislý a objektívny pohľad na úverové riziko rôznych emitentov.

Hodnotenie emitentov je komplexný proces, ktorý zahŕňa analýzu finančných údajov, prevádzkových výkazov a iných relevantných informácií. Ratingové agentúry priradzujú hodnotenia na základe špecifických stupníc, pričom najvyššie hodnotenie značí najnižšie úverové riziko a naopak.

Stupnice Ratingov

Ratingové agentúry používajú rôzne stupnice na označenie úverového rizika. Napríklad najvyššie hodnotenie môže byť označené písmenom „AAA“ alebo „A1“, zatiaľ čo najnižšie hodnotenie môže byť označené písmenami „D“ alebo „C“. Tieto hodnotenia poskytujú investorom a veriteľom návod na to, aké je očakávané riziko spojené s daným investičným produktom.

Použitie Ratingu

Investori a iné finančné inštitúcie používajú hodnotenie úverového rizika na rozhodovanie o tom, kam investovať svoje finančné prostriedky. Vyššie hodnotené cenné papiere sú obvykle považované za menej rizikové a majú tendenciu ponúkať nižšie výnosy. Naopak, nižšie hodnotené cenné papiere sú považované za rizikovejšie a investorom sa za ich držanie ponúka vyšší výnos na kompenzáciu za vyššie riziko.

Záver

Rating – hodnotenie úverového rizika je dôležitým nástrojom na hodnotenie kvality investičných produktov a poskytuje investorom cenné informácie pre ich investičné rozhodnutia. Je to súčasť procesu, ktorý pomáha udržiavať transparentnosť na finančných trhoch a zvyšuje dôveru investorov voči emitentom cenných papierov a dlhopisov.

Hodnotenie kvality (bonity) emitovaných cennných papierov, ktoré roabia špecializované poradenské firmy v USA napríklad Fitch, Moody´s a Standard and Poor´s. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Credit rating.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥