Procesný prístup

Význam pojmu „procesný prístup“ v oblasti auditorstva a controllingu

Procesný prístup je kľúčovým pojmom v oblasti auditorstva a controllingu. Tento koncept sa vzťahuje k riadeniu činností v organizácii tak, aby umožnil efektívnu transformáciu vstupov na výstupy prostredníctvom definovaných procesov. V rámci procesného prístupu je dôležité identifikovať jednotlivé procesy a ich vzájomnú interakciu s cieľom dosiahnuť lepšie výsledky a dosiahnuť ciele organizácie.

Charakteristika procesného prístupu

Procesný prístup zahŕňa nasledujúce aspekty:

  • Činnosť ako proces: Procesný prístup vníma činnosť v organizácii ako proces, ktorý začína vstupmi, prechádza rôznymi krokmi a transformuje ich na výstupy. Tento prístup pomáha organizácii lepšie pochopiť, ako sa vykonávajú jej činnosti.
  • Identifikácia a dokumentácia procesov: Je dôležité identifikovať všetky procesy v organizácii a zaznamenávať ich priebeh, zodpovednosti a vzájomné vzťahy. Týmto spôsobom je možné presne sledovať, ako prebiehajú činnosti.
  • Manažérstvo procesov: Procesný prístup vyžaduje efektívne riadenie procesov, vrátane monitorovania ich výkonnosti, zlepšovania a prispôsobovania sa zmenám v organizácii a okolí.

Význam procesného prístupu v auditorstve a controllingu

Procesný prístup je dôležitým nástrojom v oblasti auditorstva a controllingu, pretože umožňuje lepšie pochopenie a hodnotenie výkonnosti organizácie. Jeho významné využitie zahŕňa:

  • Zlepšenie transparentnosti: Procesný prístup umožňuje lepšie sledovať, ako organizácia vykonáva svoje činnosti, čo zvyšuje transparentnosť a umožňuje lepšie kontrolné mechanizmy.
  • Znižovanie rizika: Identifikácia a správne riadenie procesov pomáha znižovať riziko chýb a neefektívnych postupov v organizácii.
  • Optimalizácia výkonnosti: Procesný prístup umožňuje organizácii identifikovať oblasti na zlepšenie a optimalizáciu výkonnosti.

Záver

Procesný prístup je dôležitým konceptom v oblasti auditorstva a controllingu. Jeho správne použitie a riadenie procesov môže organizácii pomôcť dosiahnuť lepšie výsledky, zvýšiť efektivitu a zlepšiť celkovú výkonnosť.

Činnosť využívajúcu zdroje, ktorá sa riadi tak, aby umožnila transformáciu vstupov na výstupy, možno chápať ako proces. Často výstup z jedného procesu predstavuje vstup do ďalšieho procesu. Aplikáciu systému procesov v rámci spoločnosti spolu s identifikáciou procesov a ich interakciou, ako aj ich manažérstvo, možno chápať ako procesný prístup /viď. procesný model. /v zmysle STN EN ISO 9001:2001 normy/

Činnosť využívajúca zdroje, ktorá sa riadi tak, aby umožnila transformáciu vstupov na výstupy, možno chápať ako proces.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥