Predfinancovanie

Predfinancovanie

predfinancovanie je proces poskytnutia finančných prostriedkov prijímateľovi z verejnej správy, súkromnej základnej a strednej škole (vrátane cirkevnej) alebo mimovládnej organizácii na projekty financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) a Kohézneho fondu. Tieto finančné prostriedky pochádzajú z výdavkov štátneho rozpočtu, ktoré sú určené na krytie záväzkov voči dodávateľom projektu. Predfinancovanie umožňuje rýchle začatie projektu bez toho, aby prijímateľ musel čakať na spätne finančné prostriedky z fondov EÚ.

Európska integrácia a financovanie

Európska integrácia je proces, ktorý umožňuje krajinám Európskej únie spolupracovať a investovať do projektov, ktoré prispievajú k hospodárskej, sociálnej a regionálnej súdržnosti. Fondy EÚ, ako je ERDF a Kohézny fond, sú zdrojmi financovania projektov, ktoré majú za cieľ podporiť rozvoj regiónov a posilniť konkurencieschopnosť a udržateľnosť ekonomík členských štátov.

Význam predfinancovania

Predfinancovanie je dôležité pre prijímateľov projektov financovaných z fondov EÚ, pretože im umožňuje začať s realizáciou projektu okamžite po schválení financovania. Bez predfinancovania by prijímateľ musel čakať na spätne financovanie z fondov EÚ, čo by mohlo spôsobiť oneskorenie projektu a jeho realizácie. Predfinancovanie teda zabezpečuje plynulý chod projektov a rýchlejší návrat investícií do ekonómie.

Podmienky a správa predfinancovania

Predfinancovanie je poskytované na základe dohody medzi prijímateľom projektu a príslušnými úradmi alebo agentúrami, ktoré spravujú fondy EÚ. Prijímateľ musí predložiť doklady o nákladoch a faktúry od dodávateľov, aby preukázal oprávnenosť výdavkov. Po schválení sa predfinancovanie stáva súčasťou financovania projektu a je spätne refundované z fondov EÚ.

Záver

Predfinancovanie je dôležitým nástrojom v rámci európskej integrácie a financovania projektov z fondov EÚ. Umožňuje rýchle začatie projektov a zabezpečuje ich plynulý chod bez zbytočných oneskorení. Týmto spôsobom prispieva k úspešnému rozvoju regiónov a dosiahnutiu cieľov európskej politiky súdržnosti.

poskytnutie finančných prostriedkov prijímateľovi z verejnej správy (okrem štátnych rozpočtových organizácií) a prijímateľovi – súkromnej základnej a strednej škole (vrátane cirkevnej) pri projektoch financovaných z ERDF a Kohézneho fondu, a prijímateľovi – mimovládnej organizácii pri projektoch financovaných z ERDF a ESF, z výdavkov štátneho rozpočtu za zdroje ERDF, Kohézneho fondu, ESF a spolufinancovania štátneho rozpočtu na uhrádzanie záväzkov voči dodávateľovi v lehote splatnosti na základe predloženia neuhradených účtovných dokladov vystavených dodávateľom.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥