Poslanec je oprávnený

Poslanec je oprávnený

Poslanec v rámci územnej samosprávy má niekoľko oprávnení a právomocí, ktoré mu umožňujú vykonávať svoju funkciu a aktívne sa podieľať na rozhodovacom procese. Medzi jeho oprávnenia patria:

  • Predkladať návrhy obecného zastupiteľstva (OZ): Poslanec má právo predkladať návrhy na zmeny a doplnenia obecných nariadení, rozhodnutí a plánov obce. Týmto spôsobom môže iniciovať legislatívne kroky, ktoré smerujú k zlepšeniu života obyvateľov obce.
  • Interpelovať starostu a členov obecnej rady: Poslanec môže klásť otázky a interpelácie týkajúce sa práce starostu a členov obecnej rady. Tým sa zabezpečuje transparentnosť a zodpovednosť vedenia obce voči občanom.
  • Požadovať vysvetlenia od riaditeľov verejných organizácií (PO) zriadených obcou: Poslanec má právo žiadať vysvetlenia od riaditeľov verejných organizácií, ktoré sú pod jurisdikciou obce. Týmto spôsobom môže monitorovať činnosť týchto organizácií a ich efektívnosť.
  • Požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických osôb (FO) a právnických osôb (PO): Poslanec má právo žiadať od občanov a podnikateľských subjektov informácie a vysvetlenia týkajúce sa ich činnosti v obci. To môže byť dôležité pri riešení otázok z oblasti hospodárskej a sociálnej politiky obce.
  • Zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, a vybavovaní sťažností a oznámení: Poslanec môže aktívne sledovať prácu orgánov obce pri vybavovaní sťažností a riešení problémov občanov.
  • Požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov: Ak sú otázky alebo problémy, ktoré sa týkajú obce a jej obyvateľov, v kompetencii štátnych orgánov, poslanec má právo žiadať od týchto orgánov vysvetlenia a informácie potrebné pre riadne vykonávanie svojej poslaneckej funkcie.

Spomenuté oprávnenia umožňujú poslancom aktívne zastupovať záujmy obyvateľov obce a prispievať k efektívnejšiemu fungovaniu miestnej samosprávy. Ich úloha je kľúčová pre správne a demokratické riadenie územnej samosprávy.

– predkladať OZ návrhy, interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce, požadovať od riaditeľov PO zriadených obcou vysvetlenia vo veci týkajúcich sa ich činnosti, požadovať informácie a vysvetlenia od FO a PO vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci, zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce, požadovať vysvetlenia od št. orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥