poistné obdobie

Pojem: Poistné obdobie

Časové obdobie, uvedené v poistnej zmluve, počas ktorého je poistník povinný platiť poistné.

Poistné obdobie je významným pojmom v oblasti poisťovníctva, ktorý definuje časové obdobie, počas ktorého poistník (osoba, ktorá je poistená) je povinný platiť poistné poisťovni, aby si udržal platnú poistnú zmluvu. Toto obdobie môže byť rôzne a závisí od dohody uzatvorenej medzi poistníkom a poisťovňou.

Základné rysy poistného obdobia sú:

  • Časové obdobie v poistnej zmluve: Poistná zmluva stanovuje, na aké obdobie sa viaže platba poistného. Môže ísť o krátkodobé, strednodobé alebo dlhodobé poistné obdobie, pričom dĺžka obdobia závisí od konkrétnej dohody.
  • Frekvencia platenia poistného: Poistné obdobie môže byť spojené s rôznou frekvenciou platenia poistného. Poistník môže platiť poistné mesačne, štvrťročne, ročne alebo v iných intervaloch, ako je uvedené v poistnej zmluve.
  • Zaniknutie poistnej zmluvy pre neplatenie: Ak poistník nesplní svoju povinnosť platiť poistné v rámci stanoveného poistného obdobia, poistná zmluva môže zaniknúť podľa dohodnutých podmienok. To znamená, že stratí ochranu poisťovne.

Poistné obdobie môže byť kritickým faktorom pri uzatváraní poistných zmlúv, pretože ovplyvňuje to, ako často a za akých podmienok bude poistník platiť poistné. Je dôležité, aby poistník poznal a dodržiaval termíny platenia poistného, aby si udržal platnú poistnú zmluvu a práva spojené s ňou.

Časové obdobie, uvedené v poistnej zmluve, počas ktorého je poistník povinný platiť poistné.

Je časové obdobie, dohodnuté v poistnej zmluve, za ktoré sa platí poistné (tzv. bežné poistné).

Časť poistnej doby, ktorá bola dohodnutá v poistnej zmluve alebo bola stanovená právnym predpisom. Udáva obdobie, za ktoré je potrebné zaplatiť poistné. Ak sa poistné za toto obdobie nezaplatilo, poistná zmluva podľa stanovených podmienok zaniká pre neplatenie. Pri jednorazovo platených poisteniach je poistné obdobie totožné s poistnou dobou.

Časový úsek, za ktorý je potrebné v stanovených termínoch platiť poistné. Poistným obdobím je kalendárny mesiac, pokiaľ v uzatvorenej poistnej zmluve nie je stanovené iné poistné obdobie.

Časť poistnej doby, ktorá bola dohodnutá v poistnej zmluve alebo bola stanovená právnym predpisom.

Frekvencia platenia poistného (napr. mesačne, štvrťročne, ročne).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥