Poistná náhrada

Pojem: Poistná náhrada

Suma stanovená ako poistné plnenie poisťovne za udalosť, ktorou bol v zmysle poistných podmienok postihnutý poistený alebo poškodený. Výška poistnej náhrady sa stanovuje podľa likvidačných zásad pre jednotlivé typy poistných udalostí a poistenia a v zmysle platných právnych a cenových predpisov. Pozri heslo škoda.

Poistná náhrada je kľúčovým pojmom v oblasti poistenia a zaistenia. Predstavuje sumu peňazí, ktorú poisťovňa vypláca poistníkovi alebo poškodenému, ak dôjde k poistnej udalosti, ktorá je krytá podmienkami poistnej zmluvy. Táto suma je určená na kompenzáciu za škodu, ktorá vznikla v dôsledku udalosti, na ktorú bola poistka uzatvorená.

Veľkosť poistnej náhrady závisí od rôznych faktorov, vrátane typu poistenia, konkrétnej poistnej zmluvy a jej podmienok, platných právnych predpisov a cenových regulácií. Každý druh poistenia môže mať svoje vlastné likvidačné zásady a postupy na stanovenie výšky poistnej náhrady.

Poistná náhrada je dôležitým aspektom poisťovania, pretože poskytuje finančnú ochranu poistníkom v prípade nešťastných udalostí. Jej cieľom je minimalizovať finančné následky a obnoviť poistníka do stavu, ktorý mal pred udalosťou. Preto je dôležité dôkladne študovať a porozumieť podmienkam svojej poistnej zmluvy, aby sa poistník vedel spoľahnúť na primeranú kompenzáciu v prípade potreby.

V konečnom dôsledku je poistná náhrada dôležitým nástrojom na zabezpečenie finančnej stability a bezpečnosti poistníkov a pomáha zabezpečiť, že poisťovne môžu splniť svoje záväzky voči klientom v prípade poistných udalostí.

Suma stanovená ako poistné plnenie poisťovne za udalosť, ktorou bol v zmysle poistných podmienok postihnutý poistený alebo poškodený. Výška poistnej náhrady sa stanovuje podľa likvidačných zásad pre jednotlivé typy poistných udalostí a poistenia a v zmysle platných právnych a cenových predpisov. Pozri heslo škoda.

Suma stanovená ako poistné plnenie poisťovne za udalosť, ktorou bol v zmysle poistných podmienok postihnutý poistený, alebo poškodený. Výška poistnej náhrady sa stanovuje podľa likvidačných zásad pre jednotlivé typy poistných udalostí a poistenia a v zmysle platných právnych a cenových predpisov. Viď heslo škoda.

Suma stanovená ako poistné plnenie poisťovne za udalosť, ktorou bol v zmysle poistných podmienok postihnutý poistený, alebo poškodený.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥