Podkladové aktívum

Význam pojmu „podkladové aktívum“ v ekonomike

Podkladové aktívum je dôležitým pojmom v oblasti ekonomiky a finančných trhov. Predstavuje aktíva, s ktorými sa na trhu s futuritami (termínovými obchodmi) uskutočňujú obchody. Tieto aktíva môžu zahŕňať rôzne typy finančných nástrojov a komodít, ktoré sú predmetom termínových kontraktov a derivátov.

Typy podkladových aktív

Podkladové aktíva môžu zahŕňať:

  • Cenné papiere: Patria sem akcie, dlhopisy a iné finančné nástroje emitované spoločnosťami a vládami.
  • Komodity: Zahrňujú suroviny ako ropa, zlato, striebro, obilie a ďalšie, ktoré sú predmetom obchodovania na komoditných trhoch.
  • Výmenné kurzy: Týkajú sa pomeru medzi hodnotou jednej meny voči druhej a sú základom devízových obchodov.
  • Akciové indexy: Ide o ukazovatele, ktoré sledujú vývoj určitej skupiny akcií a slúžia ako podklad pre obchodovanie s indexovými derivátmi.

Využitie podkladových aktív

Podkladové aktíva majú kľúčový význam na finančných trhoch, pretože na nich sú založené termínové obchody a derivátové kontrakty. Investori a obchodníci používajú tieto nástroje na hedging (zabezpečenie) proti cenovým fluktuáciám, špekulácie a diverzifikáciu svojich portfólií.

Záver

Podkladové aktíva predstavujú základné kameny finančných trhov a termínových obchodov. Ich hodnota a vývoj majú významný vplyv na ekonomiku a investičné rozhodnutia. Porozumenie týmto aktívam je dôležité pre každého, kto sa zaoberá investovaním a obchodovaním na finančných trhoch.

Aktíva, s ktorými sa na trhu s futuritami uskutočňujú termínové obchody, napríklad cenné papiere, komodity, výmenné kurzy, akciové indexy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥