Platobná jednotka

Platobná jednotka

Verejný alebo súkromný orgán vykonávajúci určité úlohy delegované z platobného orgánu. Rozsah a definovanie delegovaných úloh je v kompetencii platobného orgánu.

Definícia

Platobná jednotka je termín, ktorý sa venuje z oblasti európskej integrácie. Táto jednotka môže byť verejným alebo súkromným orgánom, ktorý vykonáva špecifické úlohy a funkcie, ktoré mu boli delegované zo strany platobného orgánu. Rozsah a povaha týchto delegovaných úloh a kompetencií závisí na konkrétnom platobnom orgáne a jeho potrebách.

Platobné orgány môžu delegovať rôzne úlohy platobným jednotkám, a to v závislosti od konkrétnych projektov a programov v rámci európskej integrácie. Tieto úlohy môžu zahŕňať finančné transakcie, riadenie prostriedkov zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a verejného rozpočtu na spolufinancovanie prijímateľov.

Rôzne formy platobných jednotiek

Existuje niekoľko rôznych foriem platobných jednotiek, ktoré môžu vykonávať svoje úlohy v rôznych kontextoch:

  • Organizačná zložka štátnej správy: Niektoré platobné jednotky sú organizované ako súčasť ústredného orgánu štátnej správy. Tieto orgány majú povinnosť vykonávať platby na základe delegovaných úloh a kompetencií.
  • Právnické osoby: Iné platobné jednotky môžu byť právnickými osobami, ktoré boli určené vládou SR na vykonávanie platobných operácií.
  • Ústredný orgán štátnej správy: V niektorých prípadoch môže byť platobná jednotka organizovaná ako súčasť ústredného orgánu štátnej správy a je zodpovedná za prevod prostriedkov verejných rozpočtov pre príslušný operačný program (OP).

Úloha platobných jednotiek

Hlavnou úlohou platobných jednotiek je vykonávať platby na základe delegovaných úloh a kompetencií od platobného orgánu. Tieto platby môžu byť smerované na spolufinancovanie prijímateľov projektov a programov v rámci európskej integrácie.

Okrem toho platobné jednotky zabezpečujú predbežnú finančnú kontrolu, čo znamená, že pred vykonaním platby preskúmajú a overia oprávnenosť a správnosť nákladov a výdavkov prijímateľa.

Záver

Platobné jednotky sú dôležitým článkom v rámci európskej integrácie a riadenia finančných prostriedkov. Ich úloha spočíva v vykonávaní platieb a predbežnej finančnej kontrole v súlade s delegovanými úlohami a kompetenciami od platobného orgánu. Tieto jednotky zabezpečujú správne a efektívne riadenie finančných tokov, ktoré prispievajú k úspešnej realizácii projektov a programov.

Verejný alebo súkromný orgán vykonávajúci určité úlohy delegované z platobného orgánu. Rozsah a definovanie delegovaných úloh je v kompetencii platobného orgánu.

organizačná zložka ústredného orgánu štátnej správy alebo iná právnická osoba zodpovedná za prevod prostriedkov zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie prijímateľovi na základe vykonania predbežnej finančnej kontroly pred platbou prijímateľovi. Platobnú jednotku určuje vláda v súlade s osobitným predpisom. Vo vzťahu k Štátnej pokladnici vystupuje platobná jednotka v mene príslušného ministerstva ako vnútorná organizačná jednotka klienta Štátnej pokladnice.

organizačná zložka ústredného orgánu štátnej správy alebo iná právnická osoba určená vládou SR zodpovedná za prevod prostriedkov verejných rozpočtov vyčlenených pre príslušný OP na spolufinancovanie prijímateľovi na základe vykonania predbežnej finančnej kontroly;

Organizačná zložka ústredného orgánu štátnej správy alebo iná právnická osoba určená vládou SR zodpovedná za prevod prostriedkov verejných rozpočtov vyčlenených pre príslušný OP na spolufinancovanie prijímateľovi.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥