Pasívne úverové operácie komerčných bánk

Pasívne úverové operácie komerčných bánk

Pasívne operácie bánk predstavujú dôležitý aspekt bankových činností, ktorý zahŕňa rôzne spôsoby, ako banky získavajú finančné zdroje pre svoje prevádzkovanie a investície. Tieto operácie sa dajú analyzovať z niekoľkých pohľadov, a to z pohľadu banky, obchodných partnerov ako veriteľov banky, časovej viazanosti zdrojov a produktov, ktoré banka ponúka svojim klientom.

Pasívne operácie bánk z pohľadu banky

1. Pasívne obchody priame

Pasívne obchody priame predstavujú obchody, prostredníctvom ktorých banka priamo získava finančné prostriedky od vkladateľov, čo sú jednotlivci alebo firmy, ktoré vkladajú peniaze do banky. Tieto finančné prostriedky banka prijíma priamo od klientov a neprechádzajú cez inú banku alebo finančného sprostredkovateľa.

2. Pasívne obchody nepriame

Pasívne obchody nepriame zahŕňajú obchody, prostredníctvom ktorých banka získava finančné prostriedky tak, že iná banka alebo iný finančný sprostredkovateľ ukladá svoje voľné zdroje na účet v banke. To znamená, že banka získava prostriedky od iných finančných inštitúcií.

3. Pasívne obchody s centrálnou bankou

Tieto operácie zahŕňajú poskytovanie úverov komerčným bankám zo strany centrálnej banky (napríklad Národnej banky Slovenska). Tieto úvery môžu byť poskytnuté v prípade potreby na podporu likvidity banky alebo na riadenie menovej politiky.

Pasívne operácie bánk z pohľadu obchodných partnerov ako veriteľov banky

Pasívne operácie banky zahŕňajú aj vzťahy so svojimi veriteľmi, ktorí sú často dôležitými obchodnými partnermi pre banku. Tieto operácie môžu zahŕňať:

1. Pasívne obchody s FO (fyzickými osobami)

Banky môžu uzatvárať dohody s fyzickými osobami, ktoré im poskytujú finančné prostriedky vo forme vkladov alebo investícií.

2. Pasívne obchody s PO (právnickými osobami)

Banky často spolupracujú s právnickými osobami, ktoré im poskytujú finančné zdroje v rôznych formách, vrátane vkladových účtov a investičných portfólií.

3. Pasívne obchody s inými organizáciami a peňažnými ústavmi

Banky môžu spolupracovať aj s inými finančnými inštitúciami a organizáciami, ktoré im poskytujú finančné zdroje na prevádzkovanie a investície.

Pasívne operácie bánk z pohľadu časovej viazanosti zdrojov

Banky riadia svoje finančné zdroje aj z hľadiska ich časovej viazanosti. To znamená, že finančné zdroje môžu byť krátkodobo, strednodobo alebo dlhodobo viazané, a to podľa potrieb a stratégie banky. Tieto operácie sa delia na:

1. Pasívne operácie netermínované

Finančné prostriedky, ktoré nie sú viazané na určitý časový horizont, sú k dispozícii kedykoľvek podľa potreby banky.

2. Pasívne operácie termínované

Termínované operácie zahŕňajú finančné zdroje, ktoré sú viazané na určitý časový horizont. Môžu byť krátkodobé (s dobou viazanosti do 1 roka), strednodobé (2 – 4 roky) alebo dlhodobé (nad 4 roky). Banky ich využívajú na plánovanie svojich investícií a záväzkov.

Pasívne operácie bánk z pohľadu produktu

Nakoniec, banky ponúkajú rôzne produkty a služby, ktoré im pomáhajú získavať finančné zdroje od klientov. Tieto produkty môžu zahŕňať:

1. Vkladové knižky a vkladové účty

Banky ponúkajú vkladové knižky a vkladové účty, ktoré klientom umožňujú vkladať svoje peniaze do banky na účet s alebo bez uvedenia dĺžky doby vkladu.

2. Vkladové listy a certifikáty

Tieto produkty zahŕňajú vkladové listy a certifikáty, ktoré klientom umožňujú vložiť svoje finančné prostriedky na určitý časový horizont za určitú úrokovú sadzbu.

3. Bankové obligácie

Banky môžu vydávať bankové obligácie, čo sú dlhopisy, ktoré klienti môžu zakúpiť a banka sa zaväzuje vrátiť im investované peniaze spolu s úrokom.

4. Životné poistky

Životné poistky sú ďalším produktom, ktorý banky ponúkajú a ktorý pomáha získavať finančné prostriedky od klientov.

5. Rôzne druhy prémiových sporení

Banky tiež ponúkajú rôzne druhy prémiových sporení, ktoré umožňujú klientom zhromažďovať finančné prostriedky s výhodnými podmienkami.

Tieto rôznorodé pasívne operácie bánk sú kľúčovými pre ich fungovanie a stabilitu. Banky musia riadiť tieto operácie efektívne a dodržiavať pravidlá a normy stanovené dohľadovými orgánmi. Rozmanitosť týchto operácií umožňuje bankám prispôsobiť sa meniacim sa potrebám klientov a trhu a zabezpečiť svoj dlhodobý úspech.

Pasívne úverové operácie bánk

Pasívne úverové operácie bánk sú kľúčovým prvkom ich finančnej činnosti. Tieto operácie zahŕňajú procesy, ktoré banky používajú na získanie finančných prostriedkov, ktoré následne využívajú na poskytovanie úverových služieb a iných finančných produktov svojim klientom. V tomto článku sa budeme venovať pasívnym úverovým operáciám bánk, ich význame a dôležitosti v bankovom sektore.

Získavanie finančných prostriedkov

Jedným z hlavných cieľov pasívnych úverových operácií je získavanie finančných prostriedkov. Banky potrebujú tieto prostriedky na svoje prevádzkovanie a na financovanie pôžičiek a úverov poskytovaných klientom. Existuje niekoľko spôsobov, ako banky získavajú tieto finančné prostriedky:

  1. Vklady od klientov: Vklady od klientov sú jedným z najdôležitejších zdrojov finančných prostriedkov pre banky. Klienti otvárajú rôzne typy účtov, ako sú bežné účty, termínované vklady a sporové účty, na ktorých ukladajú svoje peniaze do bánky. Banky potom tieto finančné prostriedky spravujú a často platia úroky svojim klientom.
  2. Emisia dlhopisov: Banky môžu vydať dlhopisy, ktoré sú dlhové nástroje, ktoré ponúkajú investičnú príležitosť pre investorov. Týmto spôsobom si banky požičiavajú peniaze od investorov, s tým, že sa zaviažu splatiť pôžičku s úrokom v budúcnosti.
  3. Medzibankový trh: Banky môžu získavať finančné prostriedky od iných bánk prostredníctvom medzibankového trhu. Tento trh umožňuje bánkam vyvažovať svoje potreby na likvidite a získavať finančné prostriedky od iných bánk v prípade potreby.

Riadenie rizík

Pri pasívnych úverových operáciách banky sa musia vysporiadať s rôznymi druhmi rizík. Tu sú niektoré z hlavných rizík spojených s týmito operáciami:

  1. Riziko likvidity: Toto riziko sa týka schopnosti bánky plniť svoje záväzky voči klientom a investorom v prípade, že bude potrebovať veľké množstvo finančných prostriedkov naraz. Riadenie likvidity je kľúčové pre zachovanie stability banky.
  2. Úrokové riziko: Úrokové riziko sa vyskytuje v prípade, že banka má záväzky s pevnými úrokovými sadzbami a aktíva s variabilnými úrokovými sadzbami. Zmeny úrokových sadzieb môžu ovplyvniť výnosy a náklady banky.
  3. Kreditné riziko: Kreditné riziko je spojené s možnosťou, že klienti alebo investori nebudú schopní splatiť svoje záväzky voči bánke. Banky musia presne hodnotiť riziko svojich úverových portfólií a správne ich diverzifikovať.
  4. Operatívne riziko: Operatívne riziko sa týka možnosti straty spôsobenej operatívnymi chybami, technickými problémami alebo inými vonkajšími faktormi. Banky musia mať systémy a postupy na minimalizovanie tohto rizika.

Regulácia a dohľad

Bankový sektor je prísne regulovaný a dohliadaný dohľadovými orgánmi, aby sa zabezpečila bezpečnosť a dôvernosť finančného systému. Banky musia dodržiavať predpisy a normy stanovené týmito orgánmi a pravidelne podliehajú auditom a dohľadu.

Pasívne úverové operácie sú neoddeliteľnou súčasťou bankových činností a sú kľúčové pre zachovanie stability a úspechu bánky. Riadenie rizík a správna stratégia získavania finančných prostriedkov sú nevyhnutné pre banky, aby mohli efektívne slúžiť svojim klientom a prispievať k ekonomickej stabilitu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥