Overnight

Overnight (O/N) v operáciách na finančnom trhu

Overnight (skratka O/N) predstavuje jednodňový úver alebo depozitum v rámci finančných trhov. Tento ekonomický termín sa často používa v oblasti krátkodobých finančných operácií, pri ktorých dochádza k vyrovnaniu obchodu nasledujúci pracovný deň.

Čo je Overnight?

V kontexte finančných trhov je Overnight krátkodobá finančná transakcia, pri ktorej účastníci požičiavajú alebo vkladajú finančné prostriedky na jediný pracovný deň. To znamená, že dohoda na výpožičke alebo vklade je platná iba počas jedného pracovného dňa a musí byť vyrovnaná do nasledujúceho dňa.

Tento typ transakcie je bežný na finančných trhoch a umožňuje účastníkom efektívne spravovať svoje krátkodobé finančné prostriedky. Investori môžu využiť Overnight na krátkodobé investície alebo na zabezpečenie likvidity. Banky a finančné inštitúcie často ponúkajú Overnight úvery a depozitá pre svojich klientov.

Ako funguje Overnight na finančných trhoch?

Overnight funguje nasledovne:

  1. Účastníci: Účastníci transakcie môžu byť inštitucionálni investori, banky, hedgeové fondy a iné finančné inštitúcie.
  2. Dočasné financovanie: Účastníci uzatvoria dohodu o požičiavaní alebo vkladaní finančných prostriedkov na jeden deň. Tieto prostriedky môžu zahŕňať hotovosť, cenné papiere alebo iné finančné aktíva.
  3. Vyrovnávacia doba: Transakcia sa vyrovná nasledujúci pracovný deň, kedy sa poskytne pôvodným vlastníkom finančných prostriedkov.
  4. Úroková sadzba: Za využitie Overnight sa platí úroková sadzba, ktorá sa dohodne medzi účastníkmi. Táto sadzba zvyčajne odzrkadľuje krátkodobé úrokové sadzby na trhu.

Význam Overnight na finančných trhoch

Overnight má významnú úlohu na finančných trhoch, pretože umožňuje účastníkom spravovať svoje krátkodobé financie efektívne. Investori môžu využiť tieto transakcie na získanie krátkodobého financovania pre svoje aktivity alebo na zhromažďovanie likvidity pre svoje potreby.

Banky často využívajú Overnight úvery na regulovanie svojich likviditných potrieb a na dosiahnutie krátkodobých ziskov. Tieto transakcie prispievajú k plynulému fungovaniu finančných trhov a umožňujú efektívne riadenie krátkodobých finančných rizík.

Záver

Overnight (O/N) je dôležitým pojmom v oblasti finančných trhov, ktorý zohráva kľúčovú úlohu pri krátkodobých finančných operáciách. Tieto jednodňové úvery a depozitá umožňujú účastníkom efektívne spravovať svoje krátkodobé finančné prostriedky a prispievajú k plynulému fungovaniu finančných trhov.

(O/N) – Jednodňový úver, príp. depozitum. K vyrovnaniu obchodu dochádza nasledujúci pracovný deň.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥