Odstúpenie od poistnej zmluvy

Odstúpenie od poistnej zmluvy

Postup uplatňovaný v prípade, že poistník alebo poistený vedome porušili povinnosť pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky poistiteľa, týkajúce sa dojednávaného poistenia, a ak pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok by poistiteľ poistnú zmluvu neuzavrel.

Odstúpenie od poistnej zmluvy je proces, ktorý sa vzťahuje na ukončenie poistnej zmluvy v prípade, že poistník alebo poistený porušili svoju povinnosť pravdivo a úplne odpovedať na otázky poistiteľa pri uzatváraní poistnej zmluvy. Tieto otázky sú dôležité pre stanovenie podmienok poistenia a výšky poistného plnenia. Ak by poistiteľ vedel o skutočnom stave alebo rizikách, možno by poistnú zmluvu neuzavrel alebo by ju uzavrel za iných podmienok.

Dôvody pre odstúpenie od poistnej zmluvy

Existujú rôzne dôvody, prečo môže dôjsť k odstúpeniu od poistnej zmluvy:

  • Nesprávne informácie: Ak sa zistí, že poistník alebo poistený poskytli nesprávne alebo klamlivé informácie pri uzatváraní poistnej zmluvy.
  • Zatajenie informácií: Ak sa zistí, že poistník alebo poistený zatajili dôležité informácie, ktoré by ovplyvnili rozhodnutie poistiteľa.
  • Vedomé klamstvo: Ak sa zistí, že poistník alebo poistený vedome klamali s úmyslom uzavrieť zmluvu za neoprávnených podmienok.

Postup odstúpenia od poistnej zmluvy

Postup odstúpenia od poistnej zmluvy závisí od konkrétnej situácie a podmienok poistnej zmluvy. Väčšinou sa však vyžaduje oznámenie odstúpenia poistiteľovi a preverenie dôvodov odstúpenia. Poistiteľ môže potom rozhodnúť, či bude zmluva zrušená, alebo či budú upravené jej podmienky.

Právne dôsledky odstúpenia od poistnej zmluvy

Odstúpenie od poistnej zmluvy môže mať rôzne právne dôsledky, vrátane zrušenia zmluvy, vrátenia poistného plnenia alebo upravenia podmienok poistenia. Dôsledky závisia od toho, aký bol dôvod odstúpenia a čo stanovuje konkrétna zmluva a platné právne predpisy.

Záver

Odstúpenie od poistnej zmluvy je dôležitým pojmom v oblasti poistenia a má vplyv na práva a povinnosti všetkých zúčastnených strán. Je dôležité, aby poistníci a poistení dodržiavali svoje povinnosti týkajúce sa poskytovania správnych informácií poistiteľovi pri uzatváraní poistnej zmluvy. Nedodržanie týchto povinností môže mať vážne následky, vrátane odstúpenia od zmluvy a straty poistného krytia.

postup uplatňovaný v prípade, že poistník alebo poistený vedome porušili povinnosť pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky poistiteľa, týkajúce sa dojednávaného poistenia, a ak pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok by poistiteľ poistnú zmluvu neuzavrel.

Postup uplatňovaný vtedy, ak sa zistí, že poistník pri uzavretí poistenia uviedol nesprávne údaje.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥