Odkupná cena

Odkupná cena

Po skončení finančného lízingu a po splnení všetkých zmluvných povinností, vzniká klientovi opcia na prevod vlastníckeho práva k predmetu lízingu. Môže byť symbolická, vo výške zostatkovej ceny alebo vyššia, než je zostatková cena.

Odkupná cena je dôležitým pojmom v oblasti finančného lízingu, ktorý umožňuje klientovi získať vlastníctvo nad predmetom lízingu po skončení lízingu. Táto cena môže byť stanovená rôznymi spôsobmi a má vplyv na celkové náklady a výhody finančného lízingu.

Varianty odkupnej ceny

Odkupná cena môže nadobúdať rôzne formy a výšky:

1. Symbolická cena: V niektorých prípadoch môže byť odkupná cena stanovená na symbolickú sumu, často jedno euro alebo inú malú čiastku. Táto možnosť sa používa predovšetkým na umožnenie klientovi prevziať vlastníctvo nad predmetom lízingu za minimálne náklady.

2. Cena vo výške zostatkovej hodnoty: Odkupná cena môže byť stanovená na základe zostatkovej hodnoty predmetu lízingu. Zostatková hodnota je hodnota, ktorú má predmet lízingu po skončení lízingu, zohľadňujúc jeho opotrebovanie a starnutie.

3. Vyššia cena: V niektorých prípadoch môže byť odkupná cena stanovená na vyššiu hodnotu než zostatková hodnota, čo môže byť výhodné pre klienta, ak hodnota predmetu lízingu zostala vysoká.

Výhody a riziká odkupnej ceny

Odkupná cena prináša určité výhody aj riziká:

Vlastníctvo: Odkupná cena umožňuje klientovi získať plné vlastníctvo nad predmetom lízingu, čo môže byť výhodné v dlhodobom horizonte.

Finančné bremeno: Rovnakako, ak je odkupná cena vyššia než zostatková hodnota, klient môže čeliť vyšším finančným nákladom na získanie vlastníctva.

Riziko hodnoty: Ak je odkupná cena stanovená na vyššiu hodnotu, klient môže čeliť riziku, že hodnota predmetu lízingu klesne a cena bude vyššia než trhová hodnota.

Záver

Odkupná cena je dôležitým aspektom finančného lízingu, ktorý umožňuje klientovi prevziať vlastníctvo nad predmetom lízingu po skončení lízingu. Je dôležité starostlivo zvážiť formu a výšku odkupnej ceny, aby sa dosiahla optimálna rovnováha medzi výhodami a rizikami pre klienta.

po skončení finančného lízingu a po splnení všetkých zmluvných povinností, vzniká klientovi opcia na prevod vlastníckeho práva k predmetu lízingu. Môže byť symbolická, vo výške zostatkovej ceny alebo vyššia, než je zostatková cena.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥