Obmudsman

Ombudsman v kontexte európskej integrácie

Verejný ochranca ľudských práv.

Pôvod a rozšírenie inštitúcie Ombudsman

Inštitúcia ombudsmana vznikla v roku 1809 vo Švédsku a odtiaľ sa rozšírila do iných krajín sveta. V tejto súvislosti je zaužívané aj slovné spojenie „poverenec občanov“. Inštitút ombudsmana bol zakotvený aj v rámci Európskej únie v Maastrichtskej zmluve.

Ombudsman v Európskej únii

V Európskej únii je Ombudsman volený Európskym parlamentom. Jeho hlavnou právomocou je prešetrovať z vlastnej iniciatívy alebo na základe podnetu občanov Únie a právnických osôb sťažnosti týkajúce sa byrokracie, porušovania zákonov, chýb, omylov a nedopatrení v činnosti inštitúcií a orgánov EÚ, s výnimkou Súdneho dvora a Súdu prvej inštancie.

Ombudsmanova úloha a činnosť

Ombudsman na základe výsledkov svojich vyšetrovaní signalizuje príslušným orgánom zistené nedostatky, navrhuje konkrétne opatrenia a vydáva ročné správy. Je dôležitým mechanizmom na ochranu práv občanov EÚ a na zabezpečenie transparentnosti a zodpovednosti v činnosti európskych inštitúcií. Je však dôležité poznamenať, že Ombudsman nemá sankčnú právomoc a jeho úlohou je skôr presadzovanie dodržiavania právnych noriem a zásad dobrej správy vo verejnej službe.

Verejný ochranca ľudských práv.

inštitúcia ombudsmana vznikla v roku 1809 vo Švédsku. Odtiaľ sa rozšírila do iných krajín sveta. V tejto súvislosti je zaužívané aj slovné spojenie poverenec občanov. Inštitút ombudsmana zakotvila v rámci EÚ Maastrichtská zmluva. Ombudsmana volí Európsky parlament. Jeho právomocou je prešetrovať z vlastnej iniciatívy, z podnetu občanov Únie alebo právnických osôb prešetrovať sťažnosti na byrokraciu (porušovanie zákonov, chyby, omyly a nedopatrenia) v činnosti inštitúcií a orgánov spoločenstva s výnimkou Súdneho dvora a Súdu prvej inštancie. Na základe výsledkov vyšetrovacej činnosti signalizuje príslušným orgánom zistené nedostatky, navrhuje konkrétne opatrenia a vydáva ročné správy. Ombudsman nemá sankčnú právomoc

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥