Nominálna konvergencia

Nominálna konvergencia

(nominal convergence) – proces začínajúci vstupom SR do ERMII v r. 2005, ukončený zavedením eura v r. 2009, resp. 2010. Podmienkou realizácie nominálnej konvergencie je splnenie maastrichtských kritérií v oblasti verejných financií, inflácie, úrokových sadzieb a výmenného kurzu.

Nominálna konvergencia je významný ekonomický termín, ktorý sa týka procesu, ktorým krajina dosahuje určité ekonomické a menové ciele na ceste k prijatiu eura ako svojej oficiálnej meny. Tento proces hral kľúčovú úlohu v prípade Slovenska, keď vstúpilo do Európskej menovej a menovej únie (ERMII) v roku 2005 a neskôr zaviedlo euro v roku 2009.

Nominálna konvergencia zahŕňa splnenie tzv. maastrichtských kritérií, ktoré zahŕňajú:

  • Verejné financie: Krajina musí mať udržateľné verejné financie, ktoré spĺňajú určité stanovené parametre.
  • Inflácia: Inflácia musí byť stabilná a musí sa približovať priemernej inflácii v eurozóne.
  • Úrokové sadzby: Úrokové sadzby musia byť v súlade s určitými kritériami.
  • Výmenný kurz: Krajina musí mať stabilný výmenný kurz voči euru.

Po splnení týchto kritérií môže krajina prijať euro ako svoju oficiálnu menu a stať sa členom eurozóny. Nominálna konvergencia je teda dôležitým krokom pre krajiny, ktoré plánujú zaviesť euro a integrovať sa do hospodárstva eurozóny.

Proces nominálnej konvergencie môže byť náročný a vyžadovať úpravy v hospodárstve a verejných financiách krajiny. Avšak splnenie týchto kritérií môže prispieť k väčšej stabilitu a integrácii susedných ekonomík v eurozóne.

(nominal convergence) – proces začínajúci vstupom SR do ERMII v r. 2005, ukončený zavedením eura v r. 2009, resp. 2010. Podmienkou realizácie nominálnej konvergencie je splnenie maastrichtských kritérií v oblasti verejných financií, inflácie, úrokových sadzieb a výmenného kurzu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥