Neštandardná časová dimenzia

Neštandardná časová dimenzia v controllingu

Neštandardná časová dimenzia je dôležitým konceptom v oblasti controllingu a analýzy podnikových výkazov. Tento pojem sa týka sledovania hodnôt ukazovateľov počas časových období, ktoré nie sú bežne podporované štandardnými nástrojmi alebo softvérom, ako je napríklad Transformer. Neštandardné časové dimenzie môžu zahŕňať rôzne typy časových období, ktoré nie sú zaradené do tradičného kalendára a vyžadujú špeciálne úpravy a manuálne vytvorenie časovej dimenzie.

Charakteristika neštandardnej časovej dimenzie

Neštandardná časová dimenzia má niekoľko významných charakteristík:

  • Nepravidelné časové obdobia: Ide o časové obdobia, ktoré nesúhlasia s bežnými mesiacmi v roku. Príkladom môžu byť dvojtýždňové výplatné obdobia, ktoré nie sú kalendárne zaradené a vyžadujú osobitné spracovanie.
  • Neštandardné časové intervaly: Táto dimenzia môže zahŕňať aj časové obdobia, ktoré nesledujú typické časové intervaly, ako napríklad štvrťročia alebo týždne. Tieto intervaly môžu byť dôležité pre konkrétne oblasti analýzy, ale nie sú bežné v bežnom kalendári.
  • Manuálne vytvorenie: Pre správne sledovanie ukazovateľov v neštandardnej časovej dimenzii je často potrebné vytvoriť časovú dimenziu manuálne. To znamená definovať špeciálne časové obdobia a intervaly, ktoré budú použité pri analýze a kontrolingu.

Využitie neštandardnej časovej dimenzie

Neštandardná časová dimenzia je dôležitá pre špecifické analýzy a kontroly, ktoré vyžadujú sledovanie udalostí mimo bežného časového rámca. Jej využitie sa môže vyskytnúť v rôznych oblastiach, napríklad:

  • Platby a výplaty: Pri spracovaní platieb a výplat v neštandardných časových obdobiach, ako sú bonusy alebo špeciálne odmeny, je potrebné mať dimenziu, ktorá zohľadňuje tieto špecifické dátumy.
  • Špeciálne projekty: Ak firma riadi špeciálne projekty s vlastnými časovými rámci, môže byť nevyhnutné vytvoriť neštandardnú časovú dimenziu na sledovanie nákladov a príjmov spojených s týmito projektmi.
  • Odchýlky od plánu: Pre porovnanie skutočných výsledkov s plánovanými hodnotami môže byť potrebné mať dimenziu pre neštandardné časové obdobia, ktoré nie sú zaradené do bežného plánovania.

Záver

Neštandardná časová dimenzia je dôležitým nástrojom v oblasti controllingu a analýzy podnikových výkazov. Je určená na sledovanie hodnôt ukazovateľov počas časových období, ktoré nie sú štandardne podporované bežnými nástrojmi. Je nevyhnutná pre správne vykonávanie špecifických analýz a kontrol, ktoré vyžadujú ohľad na neštandardné časové udalosti a intervaly. Vytvorenie tejto dimenzie môže vyžadovať manuálnu prácu, ale je kľúčová pre presné riadenie a kontrolovanie podnikateľskej činnosti.

sleduje hodnoty ukazovateľov počas časových období, ktoré Transformer priamo nepodporuje. Neštandardné časové dimenzie môžu byť nepravidelné časové obdobia, ako napr. dvojtýždňové výplatné obdobia, ktoré nesúhlasia s mesiacmi v roku, časové obdobia, ktoré nesledujú typické časové intervaly, preto vyžadujú manuálne vytvorenie časovej dimenzie.

Dimenzia, ktorá sleduje hodnoty ukazovateľov počas časových období, ktoré Transformer priamo nepodporuje.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥