Matrica investičného štýlu fondu

Matrica Investičného Štýlu Fondu v Investovaní

Matrica investičného štýlu fondu je dôležitým nástrojom v oblasti investovania, ktorý sa často používa na klasifikáciu a porovnávanie vzorov investičného správania fondov. Tento koncept sa najčastejšie aplikuje na fondy špecializujúce sa na cenné papiere s pevným výnosom a na fondy investujúce na medzinárodných akciových trhoch. Matrica investičného štýlu fondu poskytuje investičným profesionálom a investičným stratégom cenné informácie o tom, ako sa fondy správajú v rôznych trhových podmienkach.

Matrica Investičného Štýlu Fondov s Cennými Papiermi S Pevným Výnosom

Pre fondy špecializujúce sa na cenné papiere s pevným výnosom je matrica investičného štýlu dôležitým nástrojom na určenie dvoch základných parametrov týchto cenných papierov. Prvým parametrom je citlivosť na zmeny úrokových mier, a druhým parametrom je kvalita dlhu. Matrica investičného štýlu fondu pre tento typ fondov je rozdelená na dve hlavné osi.

Citlivosť na Zmeny Úrokových Mier

Na horizontálnej osi matrice sa odráža priemerná doba umorenia dlhopisov v portfóliu fondu, často meraná ukazovateľom priemernej efektívnej durácie. Táto doba umorenia pomáha určiť, ako citlivý je fond na zmeny úrokových mier. Fondy s krátkou dobu umorenia sú menej citlivé na zmeny úrokových mier, zatiaľ čo fondy s dlhšou dobou umorenia môžu byť vystavené väčšiemu riziku pri zmenách úrokových mier.

Kvalita Dlhu

Na vertikálnej osi matrice sa nachádzajú ratingy úverovej kvality portfólia fondu. Fondy s vysokou kvalitou dlhu majú v portfóliu cenné papiere s vysokým úverovým ratingom, čo zvyčajne znamená nižšie riziko straty. Naopak, fondy s nízkou kvalitou dlhu investujú do cenných papierov s nižším ratingom, čo môže zvýšiť riziko investície.

Matrica investičného štýlu fondu tak vizuálne zobrazuje, kde sa daný fond nachádza vzhľadom na tieto dva parametre. Existuje niekoľko rôznych kombinácií štýlov v tejto matici, čo umožňuje investičným profesionálom identifikovať rôzne typy fondov a porovnávať ich.

Matrica Investičného Štýlu Fondov na Medzinárodných Akciových Trhoch

Pre fondy investujúce na medzinárodných akciových trhoch je matrica investičného štýlu zostavovaná na základe iných ukazovateľov než pre fondy domácich akcií. Na vertikálnej osi tejto matrice sa zohľadňuje veľkosť kapitalizácie firiem, na ktoré sa fond zameriava. Existujú tri hlavné kategórie – fondy malej, strednej a vysokej kapitalizácie akcií. Táto klasifikácia je dôležitá, pretože firmy rôznych veľkostí sa môžu správať odlišne a mať odlišný vývoj na trhu.

Na horizontálnej osi matrice sa zohľadňuje štýl investovania. To zahŕňa faktory ako hodnota, rast, kvalita a sektorová expozícia. Fondy môžu mať rôzne kombinácie týchto faktorov v závislosti od svojej investičnej stratégie.

Matrica investičného štýlu umožňuje investorom lepšie porozumieť, kam presne fond investuje a akým spôsobom sa snaží dosiahnuť výnosy. Taktiež umožňuje diverzifikovať portfólio investícií na medzinárodnom trhu tým, že vyberie fondy s rôznymi kombináciami veľkostí kapitalizácie a investičnými štýlmi.

Matrica investičného štýlu fondu špecializujúceho sa na cenných papieroch s pevným výnosom – V matrici investičného štýlu fondu, špecializujúceho sa na cenných papieroch s pevným výnosom a pracujúceho buď na domácom, alebo na zahraničných trhoch sú zastúpené dva základné parametre cenných papierov s pevným výnosom. Je to citlivosť na zmeny úrokových mier a kvalita dlhu. Morningstar rozdeľuje fondy špecializujúce sa na cenné papiere s pevným výnosom na tri skupiny v závislosti od ich citlivosti na výšku úrokových mier a čas umorenia (krátkodobé, strednodobé a dlhodobé) a tri skupiny v závislosti od úverovej kvality cenných papierov (vysoká, stredná, nízka). Táto klasifikácia graficky odráža priemernú efektívnu duráciu a kvalitu dlhu v portfóliu fondu. Tak ako v prípade matrice investičného štýlu fondu špecializujúceho sa na akciách, existuje deväť základných kombinácií štýlu. Avšak pre dlhopisové fondy sa pohybujú od fondov krátkodobých obligácií s vysokou kvalitou dlhu (najbezpečnejších fondov) po fondy dlhodobých obligácií s nízkou kvalitou dlhu (fondy s najväčšími výkyvmi). Na horizontálnej osi matrice sa odráža priemerná doba umorenia dlhopisov v portfóliu fondu na základe ukazovateľa priemernej efektívnej durácie. Tento ukazovateľ sa vypočítava cestou pripísaniu váhy každému druhu obligácií v závislosti od veľkosti vkladu fondu do týchto cenných papierov. Ukazovateľ durácie portfólia umožňuje jasnejšie si predstaviť jej skutočný stupeň citlivosti na úrokové miery. Fondy s priemernou efektívnou duráciou menej ako 3, 5 roka klasifikujú ako krátkodobé (short-term). Fondy s obligáciami, ktorých priemerná efektívna durácia prevyšuje 3, 5 roka, ale je menšia, alebo je rovná šiestim rokom sa klasifikujú ako strednodobé (intermediate), a fondy so strednou efektívnou duráciou prevyšujúcou 6 rokov sa považujú za dlhodobé (long term). Pre fondy komunálnych obligácií je mierne iné členenie: menej ako 4, 5 roka – krátkodobé, od 4, 5 do 7 rokov – strednodobé, viac ako 7 rokov dlhodobé. Ak sú údaje o durácii nedostupné, Morningstar používa dostupné údaje o priemernej lehote splatnosti. Hoci je durácia presnejším indikátorom, lehoty umorenia môžu tiež byť použité pre určenie volatility fondu v závislosti od zmien úrokových mier. Fondy dlhopisov, ktoré majú lehotu splatnosti menšiu ako 4 roky sú krátkodobé, od 4 do 10 rokov – strednodobé a viac ako 10 rokov ako dlhodobé. Na vertikálnej osi matrice sa nachádzajú ratingy úverovej kvality portfólia fondu. Fondy, ktoré majú priemerný úverový rating AAA alebo AA sa klasifikujú ako fondy s vysokou kvalitou úverov. Dlhopisovým portfóliám s priemerným ratingom od A do BBB sa pripisuje rating so strednou kvalitou úverov. Fondy s ratingom úverov BB a nižšie patria do kategórie fondov s úvermi nízkej kvality. Pre výpočty sa americké dlhopisy posudzujú ako dlhopisy s ratingom AAA, neratingovateľné komunálne obligácie sa klasifikujú ako dlhopisy s ratingom BB a všetky ostatné obligácie, ktoré nemajú pripísaný rating patria medzi dlhové záväzky s ratingom B. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Fixed-Income Style Box.

Matrica investičného štýlu fondu špecializujúceho sa na akciách medzinárodných trhov – Zostavuje sa na základe ukazovateľov, ktoré sa vypočítavajú iným spôsobom ako pri tradičných fondoch zameraných na domáce akcie. Na vertikálnej osi sa odráža veľkosť kapitalizácie firiem, na ktoré sa zameriava fond. Podľa tohto parametra sa fondy klasifikujú na tri skupiny – s nízkou, strednou a vysokou kapitalizáciou akcií v skladbe ich portfólia. Fondy, ktoré vložili finančné prostriedky do akcií firiem, ktorých priemerná kapitalizácia je menej ako 1 mld. USD sa klasifikujú ako fondy malej kapitalizácie, od 1 mld. USD do 5 mld. USD ako fondy strednej kapitalizácie a viac ako 5 mld. USD ako fondy vysokej kapitalizácie. Na vertikálnej osi matrice fondov špecializujúcich sa na akciách medzinárodných trhov, je rozdelenie na hodnotové fondy, fondy rastu a zmiešané fondy. Pretože v rôznych regiónoch sveta ukazovatele zisku vo výkazoch sa vypočítavajú rôznymi metódami, Morningstar používa pre určenie kategórie fondu ukazovateľ cena/hotovostné toky a nie cena / zisk ako s akciami domáceho, napríklad amerického trhu. Ukazovateľ hotovostného toku s operácií sa vypočítava ako suma všetkých príjmov a všetkých výdavkov, ktoré sa vypočítavajú počas účtovného prepočtu zisku. Zohľadňujú sa rezervy, odpisy a ďalšie platby. Ukazovatele cena/ hotovostné toky a cena / bilančná hodnota pre fondy špecializujúce sa na akciách medzinárodných trhov sa porovnávajú s hodnotami indexov MSCI Europe Austrália Fár Rast Index, a nie indexu S&P 500. Potom sa berie do úvahy pomer medzi priemernou hodnotou ukazovateľa fondu cena / hovotostný tok a indexu MSCI EAFE a k nemu sa pripočítava vzťah priemerného ukazovateľa cena / bilančná hodnota k hodnote indexu MSCI EAFE. V každom prípade sa vzťah priemernej hodnoty a indexu MSCI EAFE porovnáva k 1, 00. Ak je výsledná suma menšia ako 1, 75 fond sa klasifikuje ako hodnotový fond, ak je suma v rozpätí od 1, 75 do 2, 25 fond sa klasifikuje ako zmiešaný a ak je viac ako 2, 25, fond sa klasifikuje ako rastový fond. Anglický ekvivalent tohto výrazu je International-Equity Style Box.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥