Mandát poslanca zaniká

zánik mandátu poslanca v územnej samospráve

Zánik mandátu poslanca v územnej samospráve môže nastať z rôznych dôvodov. Tieto dôvody sú jasne definované v zákone a zahŕňajú:

Odmietnutie sľubu alebo zloženie sľubu s výhradou

Ak poslanec odmieta sľub alebo ho zloží s výhradou, nemôže vykonávať svoj mandát v územnej samospráve.

Uplynutie funkčného obdobia

Mandát poslanca zaniká po uplynutí jeho funkčného obdobia, ktoré je vopred stanovené.

Vzdaním sa mandátu

Poslanec môže mandát aj dobrovoľne vzdať, čím stráca právo vykonávať územnú samosprávu.

Odsúdením za trestný čin

Ak je poslanec odsúdený za trestný čin, jeho mandát môže byť odňatý.

Pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony

Ak poslanec stratí spôsobilosť na právne úkony alebo je jej obmedzený, nemôže vykonávať mandát v územnej samospráve.

Zmenou trvalého pobytu mimo územia obce

Ak poslanec zmení svoj trvalý pobyt mimo územia obce, ktorú zastupuje, môže zaniknúť jeho mandát.

Neúčasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva

Ak poslanec bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní na troch po sebe nasledujúcich riadnych zasadnutiach obecného zastupiteľstva, môže stratiť svoj mandát.

Zrušením obce

Ak je obec zrušená, mandát poslanca zaniká.

Smrťou

V prípade smrti poslanca jeho mandát automaticky zaniká.

Zánik mandátu poslanca v územnej samospráve je proces, ktorý je podrobne regulovaný zákonom a má za cieľ zabezpečiť, aby poslanci boli schopní vykonávať svoje povinnosti v súlade s právnymi predpismi a záujmami občanov.

– odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou, uplynutím funkčného obdobia, vzdaním sa mandátu odsúdením za trestný čin, pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti, na právne úkony, zmenou trv. pobytu mimo územia obce, ak sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastnil trikrát po sebe riadneho zasadnutia OZ, ak počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastňovať sa na zasadnutia OZ zrušením obce, smrťou.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥