Mandát starostu zaniká

zánik mandátu starostu v územnej samospráve

Zánik mandátu starostu v územnej samospráve môže nastať z rôznych dôvodov, ktoré sú jasne definované v zákone. Tieto dôvody zahŕňajú:

Odmietnutie sľubu alebo zloženie sľubu s výhradou

Ak starosta odmieta sľub alebo ho zloží s výhradou, nemôže vykonávať svoj mandát v územnej samospráve.

Uplynutie funkčného obdobia

Mandát starostu zaniká po uplynutí jeho funkčného obdobia, ktoré je vopred stanovené.

Vzdaním sa mandátu

Starosta môže mandát aj dobrovoľne vzdať, čím stráca právo vykonávať územnú samosprávu.

Odsúdením za úmyselný trestný čin

Ak je starosta odsúdený za úmyselný trestný čin, jeho mandát môže byť odňatý.

Pozbavením spôsobilosti na právne úkony

Ak starosta stratí spôsobilosť na právne úkony alebo je jej obmedzený, nemôže vykonávať mandát v územnej samospráve.

Vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu

Ak obyvatelia obce vyhlásia výsledok hlasovania o odvolaní starostu, jeho mandát môže byť ukončený.

Zmenou trvalého pobytu mimo územia obce

Ak starosta zmení svoj trvalý pobyt mimo územia obce, ktorú zastupuje, môže zaniknúť jeho mandát.

Zrušením obce

Ak je obec zrušená, mandát starostu zaniká.

Smrťou

V prípade smrti starostu jeho mandát automaticky zaniká.

Zánik mandátu starostu v územnej samospráve je proces, ktorý je podrobne regulovaný zákonom a má za cieľ zabezpečiť, aby starosta bol schopný vykonávať svoje povinnosti v súlade s právnymi predpismi a záujmami občanov obce.

– odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou, uplynutím funkčného obdobia, vzdaním sa mandátu, odsúdením za úmyselný trestný čin, pozbavením spôsobilosti na právne úkony, vyhlásením výsledku hlasovania obyv. obce o odvolaní starostu, zmenou trv. pobytu mimo územia obce, zrušením obce, smrťou.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥