Lisabonská stratégia

Lisabonská stratégia: cesta k najkonkurencieschopnejšej ekonomike

Lisabonská stratégia, prijatá na summite EÚ v Lisabone v marci 2000, je kľúčovým míľnikom v historii európskej integrácie. Táto komplexná stratégia stanovila ambiciózny cieľ premeniť Európsku úniu do roku 2010 na najdynamickejšiu a najkonkurencieschopnejšiu poznatkovo orientovanú ekonomiku sveta, schopnú trvalo udržateľného rastu, vytvárania pracovných miest a zabezpečenia sociálnej kohézie.

Kladenie dôrazu na inovácie a vedomostnú ekonomiku

Stratégia sa sústreďovala na podporu inovácií, vedy a výskumu, modernizáciu školstva a rozvoj informačnej spoločnosti. Tieto oblasti boli považované za kľúčové pre dosiahnutie konkurencieschopnosti a dynamiky európskeho hospodárstva.

Sociálna dimenzia lisabonskej stratégie

Sociálna kohézia bola ďalším dôležitým prvkom Lisabonskej stratégie. Vyzdvihla potrebu zabezpečiť, aby hospodársky rast prispieval k zlepšeniu kvality života pre všetkých občanov EÚ, a k znižovaniu chudoby a sociálneho vylúčenia.

Revízia a nové smerovanie po roku 2005

Avšak v polovici dekády bolo zrejmé, že ciele stanovené v roku 2000 nebudú pravdepodobne splnené. V roku 2005 preto došlo k revízii stratégie, s novým dôrazom na rast a zamestnanosť, pričom sa zredukoval počet hlavných cieľov a zintenzívnili snahy o ich dosiahnutie.

Dopady lisabonskej stratégie na Slovensko

Pre Slovensko, ako člena EÚ, malo prijatie Lisabonskej stratégie významný dopad na smerovanie hospodárskej a sociálnej politiky. Stratégia prispela k reformám v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu a podporila zvýšenie konkurencieschopnosti slovenského hospodárstva.

Záver

Na záver možno povedať, že Lisabonská stratégia predstavovala ambiciózny plán na transformáciu Európskej únie. Aj keď jej pôvodné ciele neboli úplne splnené, položila základy pre pokračujúce úsilie o vytvorenie dynamickej, konkurencieschopnej a sociálne inkluzívnej európskej ekonomiky.

stratégia EÚ prijatá hlavami štátov a vlád krajín Únie v Lisabone v marci roku 2000, podľa ktorej sa má Európa stať do roku 2010 najdynamickejšou a najkonkurencieschopnejšou poznatkovo orientovanou ekonomikou, ktorá bude schopná trvalo udržateľného rastu s väčším množstvom pracovných miest a väčšou sociálnou kohéziou. Slovenská vláda sa prihlásila k Lisabonskému procesu.

na Lisabonskom summite v roku 2000 si EÚ stanovila smelé ciele v mnohých oblastiach (ekonomika, veda a výskum, sociálna oblasť, životné prostredie, školstvo, informačná spoločnosť,…). Hlavným motívom tejto komplexnej stratégie je snaha o to, aby sa EÚ stala do roku 2010 najkonkurencieschopnejšou ekonomikou na svete.

stratégia EÚ prijatá v Lisabone v marci roku 2000 s cieľom stať sa do roku 2010 najdynamickejšou a najkonkurencieschopnejšou poznatkovo orientovanou ekonomikou, ktorá bude schopná trvalo udržateľného rastu s väčším množstvom pracovných miest a väčšou sociálnou kohéziou;

Program zásadnej modernizácie európskej ekonomiky, vyhlásený v marci 2000 na zasadnutí Rady v Lisabone. Obsahuje cieľ, aby sa európska ekonomika stala do roku 2010 najkonkurencieschopnejšou a najdynamickejšou poznatkovo orientovanou ekonomikou sveta, schopnou trvalo udržateľného rastu s väčším množstvom pracovných miest a väčšou sociálnou kohéziou. Pôvodná Lisabonská stratégia bola revidovaná v roku 2005.

Stratégia EÚ prijatá v Lisabone v marci roku 2000 s cieľom stať sa do roku 2010 najdynamickejšou a najkonkurencieschopnejšou poznatkovo orientovanou ekonomikou, ktorá bude schopná trvalo udržateľného rastu s väčším množstvom pracovných miest a väčšou sociálnou kohéziou.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥