krátkodobé plánovanie

Krátkodobé plánovanie

krátkodobé plánovanie – Plánovanie týkajúce sa rozhodnutí, ktoré majú hlavne krátkodobý účinok (maximálne určitý počet mesiacov), je veľmi ťažké určiť kritérium pre rozlíšenie medzi krátkymi a dlhými periódami, pretože to závisí od povahy podnikania a výsledkov, ktorých sa toto plánovanie týka.

Krátkodobé plánovanie je dôležitou súčasťou manažérskeho rozhodovania v mnohých podnikateľských odvetviach. Jeho cieľom je zabezpečiť, že organizácia dosiahne svoje krátkodobé ciele a optimálne využije svoje zdroje v rámci definovanej časovej horizontu.

Typické príklady krátkodobého plánovania zahŕňajú riadenie zásob, stanovenie krátkodobých finančných cieľov, plánovanie výroby a riadenie pracovných síl na krátkodobú obdobu.

Je dôležité poznamenať, že definícia toho, čo je považované za „krátkodobé“ plánovanie, sa môže líšiť od jednej organizácie k druhej a odvetvia k odvetviu. V niektorých prípadoch môže byť krátkodobé plánovanie spojené s plánovaním na pár týždňov, zatiaľ čo v iných prípadoch môže byť považované za krátkodobé plánovanie, ak sa vzťahuje na niekoľko mesiacov.

Krátkodobé plánovanie si vyžaduje starostlivú analýzu aktuálnych podmienok a potrieb organizácie. Manažéri musia byť schopní rýchlo reagovať na zmeny na trhu a v prostredí, aby dosiahli krátkodobé ciele. Preto je schopnosť pružne plánovať a prispôsobovať sa zmenám kľúčovou zručnosťou pre manažérov zodpovedných za krátkodobé rozhodovanie.

Plánovanie týkajúce sa rozhodnutí ktoré majú hlavne krátkodobý účinok (maximálne určitý počet mesiacov), je veľmi ťažké určiť kritérium pre rozlíšenie medzi krátkymi a dlhými periódami, pretože to závisí od povahy podnikania a výsledkov ktorých sa toto plánovanie týka.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥