Kontrolný cieľ

Kontrolný cieľ v kontrolnom manažmente

Kontrolný cieľ je kľúčovým pojmom v oblasti kontrolného manažmentu. Predstavuje presné tvrdenie, ktorým sa určuje splnenie kontroly a/alebo zodpovedanie otázky kontroly. Toto môže zahrňovať rôzne aspekty, vrátane finančných, pravidelných alebo realizačných otázok.

Definícia kontrolného cieľa

Kontrolný cieľ je vytvorený tak, aby bol konkrétny, merateľný, dosiahnuteľný, relevantný a časovo ohraničený (SMART). To znamená, že musí byť jasne stanovený, môže byť kvantifikovaný alebo vyjadrený numericky, musí byť dosiahnuteľný v rámci stanovených podmienok, musí byť relevantný pre účel kontroly a musí mať stanovený časový rámec na dosiahnutie.

Význam kontrolného cieľa

Kontrolný cieľ má niekoľko kľúčových významov v kontrolnom manažmente. Po prvé, poskytuje jasné usmernenie pre kontrolu a stanovuje očakávané výsledky. To umožňuje kontrolórskemu tímu vedieť, čo presne sa má kontrolovať a čo sa od kontroly očakáva.

Po druhé, kontrolný cieľ pomáha zabezpečiť konzistenciu a štandardizáciu kontrolných postupov. Všetci členovia kontrolného tímu budú vedieť, aký je hlavný cieľ kontroly a aké kritériá sa majú použiť na posúdenie jej úspechu.

Po tretie, kontrolný cieľ je dôležitým nástrojom na meranie výkonnosti a dosiahnutie optimálnych výsledkov v kontrolnom manažmente. Keď je kontrolný cieľ jasne definovaný a merateľný, je možné ľahšie vyhodnocovať efektívnosť kontrolných činností a rozhodovať o ďalších krokoch.

Záver

Kontrolný cieľ je kľúčovým prvkom v kontrolnom manažmente, ktorý pomáha definovať a merateľne hodnotiť úspech kontrolných činností. Jeho presné stanovenie a dodržiavanie SMART princípov zabezpečuje efektívnosť a účinnosť v oblasti kontroly a dohľadu.

Presné tvrdenie, ktorým sa určuje splnenie kontroly a/alebo zodpovedanie otázky kontroly. Toto môže zahrnúť finančné, pravidelné alebo realizačné otázky.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥