kombinovaná doprava

Kombinovaná Doprava v Ekonomike

Kombinovaná doprava je špecifický druh intermodálnej prepravy, ktorý hrá kľúčovú úlohu v oblasti dopravy a logistiky. Tento koncept zahrňuje prepravu tovaru v nákladovej jednotke, pri ktorej sa tovar nemanipuluje počas celej trasy prepravy. Hlavná časť prepravnej vzdialenosti pripadá na železničnú dopravu, prípadne vodnú dopravu, a miestny zvoz a rozvoz tovaru sa uskutočňujú cestnou dopravou.

Intermodálna Preprava

Kombinovaná doprava je príkladom intermodálnej prepravy, ktorá zahŕňa viacero druhov dopravy v jednej prepravnej ceste. Toto zjednocovanie rôznych dopravných prostriedkov pomáha optimalizovať prepravu a znižovať náklady. Hlavnou prepravnou jednotkou v kombinovanej doprave je väčšinou veľký kontajnér (najmenej 20 stopov), výmenná nadstavba, cestný náves či príves (v prípade nedoprevádzanej kombinovanej dopravy) alebo celý nákladný automobil (v prípade doprevádzanej kombinovanej dopravy).

Význam Kombinovanej Dopravy

Kombinovaná doprava má významný vplyv na ekonómiu a obchod. Jej hlavné výhody zahŕňajú:

  • Efektivitu Dopravy: Spojenie rôznych dopravných prostriedkov umožňuje nákladnému tovaru pohybovať sa rýchlejšie a efektívnejšie na dlhé vzdialenosti.
  • Nízke Náklady: Kombinovaná doprava môže znižovať náklady na prepravu, skladovanie a manipuláciu s tovarom.
  • Ekologický Aspekt: Kombinovaná doprava prispieva k zníženiu emisií skleníkových plynov a znižuje negatívny vplyv na životné prostredie.
  • Dostupnosť Odľahlých Trhov: Kombinovaná doprava otvára dvere pre prístup k odľahlým trhom a oblastiam, kde by cestná doprava mohla naraziť na obmedzenia.

Praktické Príklady

Kombinovaná doprava sa využíva v rôznych odvetviach a prípadoch. Niektoré príklady zahŕňajú:

  • Prepravu nákladov medzi prístavmi a vnútrozemskými destináciami pomocou kontajnerovej dopravy.
  • Transport nákladu z veľkých distribučných centier do obchodných prevádzok pomocou kombinovaných návesov a kontajnerov.
  • Dopravu ropy a plynu cez rozsiahle potrubičné siete a následné distribúcie do rafinérií a ďalších prevádzok.

Záver

Kombinovaná doprava je kľúčovým nástrojom v oblasti dopravy a logistiky, ktorý umožňuje efektívne a ekonomické prepravovanie tovaru na dlhé vzdialenosti. Jej význam sa neustále zvyšuje v súvislosti s rastúcim obchodom a globalizáciou. Správne využívanie kombinovanej dopravy môže viesť k zvýšeniu konkurencieschopnosti a efektivity prepravy tovaru.

Druh intermodálnej prepravy, pri ktorej sa tovar prepravuje v nákladovej jednotke s obsahom ktorej sa nemanipuluje počas celej trasy prepravy a kde hlavná časť prepravnej vzdialenosti pripadá na železničnú dopravu, prípadne vodnú dopravu a miestny zvoz a rozvoz realizuje cestná doprava. Intermodálnou prepravnou jednotkou je veľký kontajnér (najmenej 20 stopý), výmenná nadstavba, cestný náves či príves (tzn. nedoprevádzaná kombinovaná doprava) alebo celý nákladný automobil (doprevádzaná kombinovaná doprava).

Premiestňovanie tovaru, počas ktorého cestné nákladné vozidlo, príves, náves s ťahačom alebo bez neho, výmenná nadstavba alebo prepravný kontajner použije v počiatočnom alebo konečnom úseku trasy cestu a na inom úseku trasy železničnú dopravu, vnútrozemskú vodnú dopravu alebo námornú dopravu, ak táto časť prepravy tovaru presahuje vzdušnou čiarou 100 km a vykoná počiatočný alebo konečný úsek trasy cestnou dopravou buď medzi bodom, v ktorom bol tovar naložený a najbližším vhodným terminálom nakládky pri počiatočnom úseku trasy a medzi najbližším vhodným terminálom vykládky tovaru a bodom, v ktorom bol tovar vyložený pri konečnom úseku trasy, alebo vo vnútri polomeru nepresahujúcom 150 km vzdušnou čiarou z vnútroštátneho riečneho prístavu alebo z námorného prístavu nakládky alebo vykládky tovaru.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥