just in time

Just in time (JIT) v ekonomike výroby

Just in Time (JIT) je manažérsky koncept, ktorý sa zameriava na elimináciu strát času v rámci výrobného procesu. Jeho hlavným cieľom je dosiahnutie efektívnej a efektívnejšej výroby prostredníctvom častých dodávok malých množstiev komponentov v presne dohodnutých a dodržaných termínoch. Týmto spôsobom sa zabezpečuje, že komponenty sú dostupné práve včas podľa potreby pre montáž výrobkov.

V rámci JIT dochádza k prehodnoteniu vzťahov s dodávateľmi a často aj k zmene priestorových vzťahov vo výrobných závodoch. Hlavnou myšlienkou je vytvoriť synchronizovaný proces, kde sa výroba stáva synchrónnou s dopytom trhu. To znamená, že sa produkuje presne toľko výrobkov, koľko je aktuálne potrebných, bez vytvárania nadbytočných zásob.

Výhody JIT sú značné. Patrí sem skrátenie priebežných dôb, redukcia skladov, zvýšenie kvality výrobkov a zvýšenie celkovej produktivity a efektívnosti výroby. Tento prístup sa uplatňuje nielen vo výrobe, ale aj v logistike a distribúcii, kde zabezpečuje rýchle a efektívne doručenie tovaru zákazníkom.

Je však dôležité poznamenať, že JIT nie je bez svojich výziev a rizík. Vo vonkajšej cestnej doprave môže prispievať ku kongesciám a negatívnemu vplyvu na životné prostredie v dôsledku nárastu dopravy v krátkych intervaloch.

V širšom význame sa JIT môže používať aj mimo výroby ako spôsob dosiahnutia špičkovej kvality v rôznych odvetviach, pričom sa kladie dôraz na neustálu elimináciu zbytočného balastu, teda všetkých prvkov, ktoré nepridávajú hodnotu výrobku alebo procesu.

V užšom význame sa JIT týka pohybu materiálu v správnom čase na správnom mieste, čo vedie k zosynchronizovaniu postupných výrobných operácií a zabezpečuje efektívny a synchronizovaný proces výroby.

JIT je logistická metóda, ktorá stavia na preprave v požadovanom čase, na požadované miesto a v požadovanej kvalite, s cieľom dosiahnuť efektívnosť a minimalizovať straty.

(jit) – Eliminácia strát času, primárne vo vnútri výrobného závodu, sekundárne vo vonkajších tokoch. Spočíva v častých dodávkach malých množstiev v presne dohodnutých a dodržaných termínoch, práve včas podľa potreby odoberajúceho článku, ktorému sa dodávajúci článok zásadne prispôsobuje. Dochádza k prehodnoteniu vzťahov s dodávateľmi, často i k zmene priestorových vzťahov. JIT vedie k výrobe synchrónnej s dopytom, k zásobovaniu synchrónnemu s výrobou, ku skráteniu priebežných dôb, k redukcii zásob, k zvýšeniu kvality a k rastu produktivity a efektívnosti. Uplatňuje sa v zásobovaní a vo výrobe i distribúcii. Vo vonkajšej cestnej doprave môže však prispievať ku kongesciám a negatívne ovplyvňovať životné prostredie. (V širšom význame): Spôsob akým možno dosiahnuť špičkovú kvalitu, založený na neustálej eliminácii balastu (balastom sa rozumejú všetky tie veci, ktoré nepridávajú výrobku hodnotu). (V užšom význame): Pohyb materiálu v správnom čase na správnom mieste. Dôsledkom je zosynchronizovanie po sebe nasledujúcich operácií.

Logistická metóda, korej základom je preprava v požadovanom čase, na požadované miesto a v požadovanej kvalite.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥