Job enlargement

Job enlargement: Rozširovanie pracovnej spôsobilosti v manažmente Výroby

Job Enlargement je manažérsky koncept, ktorý sa snaží rozšíriť pracovnú spôsobilosť zamestnancov výrobných podnikov. Cieľom je vytvoriť viac flexibilných a schopných pracovníkov, ktorí sú schopní vykonávať rôznorodé úlohy a prevziať väčšiu zodpovednosť v rámci svojich pracovných pozícií.

Rozširovanie Pracovnej Spôsobilosti

Rozširovanie pracovnej spôsobilosti spočíva v tom, že z každého dobrej pracovníka sa snaží urobiť malého manažéra. Tento koncept sa vyznačuje nasledovnými rysmi:

  • Viacero Zručností: Zamestnanci sú motivovaní a trénovaní na získanie viacero zručností, ktoré sú relevantné pre ich pracovné pozície. To znamená, že nebudú vykonávať len jednu úlohu, ale budú schopní vykonávať viacero rôznych úloh.
  • Samostatnosť: Zamestnanci majú viac samostatnosti pri plnení svojich úloh a rozhodnutiach. To zahŕňa možnosť riešiť problémy na pracovisku bez potreby neustáleho dohľadu nadriadeného.
  • Väčšia Zodpovednosť: Zamestnanci prevzali väčšiu zodpovednosť za kvalitu svojej práce a za dosahovanie výrobných cieľov. Sú aktívnejší vo vyhľadávaní príležitostí na zlepšenie procesov.

Výhody Job Enlargement

Implementácia konceptu Job Enlargement môže priniesť viaceré výhody pre výrobný podnik:

  • Zvýšená Flexibilita: Pracovníci s rozšírenou pracovnou spôsobilosťou sú schopní rýchlejšie reagovať na zmeny v pracovných požiadavkách a zabezpečiť plynulý chod výrobných liniek.
  • Menšia Závislosť na Špecialistoch: Firma nemusí byť tak závislá na špecializovaných pracovníkoch na jednotlivé úlohy, čo znižuje riziko v prípade ich absencie.
  • Zvýšená Motivácia: Zamestnanci majú väčšiu motiváciu a zmysel pre vlastníctvo svojej práce, pretože majú viac možností na rozvoj a kreativitu.

Implementácia v Praxi

Implementácia Job Enlargement si vyžaduje zmenu v manažérskych postupoch a organizačnej kultúre. Firma by mala poskytovať tréningy a podporu pre zamestnancov pri získavaní nových zručností a prijímať systémy odmeňovania, ktoré ocenia ich snahu a výkony.

Záver

Job Enlargement je koncept, ktorý sa snaží rozšíriť pracovnú spôsobilosť zamestnancov výrobných podnikov a vytvoriť viac flexibilných a schopných pracovníkov. Implementácia tohto konceptu môže zvýšiť efektívnosť a motiváciu zamestnancov.

Rozširovanie pracovnej spôsobilosti spočívajúce v tom, že z každého dobrého pracovníka je možné urobiť malého manažéra.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥