Interest rate swap

Úrokový Swap (Interest Rate Swap) v Operáciách na Finančnom Trhu

Úrokový swap, skrátene IRS, je finančný derivát, ktorý umožňuje výmenu fixnej úrokovej sadzby R za pohyblivú referenčnú úrokovú sadzbu P (napríklad BRIBOR, Libor) na určité časové obdobie a na určitý nominálny hodnotu istiny. Pri tomto kontrakte nedochádza k výmene pôvodnej istiny, ale iba k výmene rozdielu medzi dohodnutou fixnou sadzbou R a pohyblivou referenčnou sadzbou P.

Úrokový swap je dôležitým nástrojom na finančných trhoch a často sa využíva na riadenie rizika úrokových sadzieb a optimalizáciu finančných tokov medzi rôznymi subjektmi, ako sú banky, korporácie a investičné fondy.

Mechanizmus fungovania úrokového swapu je nasledovný: Dve strany kontraktu, známe ako „fixed payer“ (plátca fixnej sadzby) a „floating payer“ (plátca pohyblivej sadzby), sa dohodnú na určitom časovom období (tzv. „tenor“) a nominálnej hodnote istiny. Fixed payer sa zaväzuje platiť druhej strane fixnú úrokovú sadzbu R na nominálnu hodnotu istiny počas celého trvania kontraktu. Na druhej strane, floating payer pláca variabilnú sadzbu P, ktorá je viazaná na referenčnú úrokovú sadzbu (napríklad BRIBOR alebo Libor) a je pravidelne upravovaná počas trvania kontraktu.

Rozdiel medzi platením fixnej sadzby R a variabilnej sadzby P je vyplácaný jednej strane kontraktu. Tento rozdiel je vypočítaný na základe nominálnej hodnoty istiny a rozdielu medzi dohodnutými sadzbami R a P. Úrokový swap tak umožňuje jednej strane získať istotu výnosov vo forme fixnej sadzby, zatiaľ čo druhá strana má možnosť profitovať z pohybov referenčnej sadzby.

IRS sa využíva pre rôzne účely, vrátane zabezpečenia pred rizikom úrokových fluktuácií, optimalizácie finančných tokov, restrukturalizácie dlhových záväzkov a štrukturovania investičných portfólií. Je to dôležitý nástroj v riadení rizika a zabezpečení pred nežiaducimi výkyvmi na finančných trhoch.

V závere je úrokový swap kľúčovým nástrojom v operáciách na finančnom trhu, ktorý umožňuje subjektom efektívne riadiť riziko úrokových sadzieb a dosiahnuť ich finančné ciele.

(IRS, úrokový swap) – Interest rate swap je výmena fixnej úrokovej sadzby R za pohyblivú referenčnú úrokovú sadzbu P (BRIBOR, Libor) na isté časové obdobie a na určitú výšku istiny. Pri tomto kontrakte nedochádza k výmene dohodnutej istiny, vypláca sa iba rozdiel medzi dohodnutou sadzbou R a referenčnou sadzbou P. Obe strany kontraktu sa dohodnú, že počas istého časového obdobia a v istých časových intervaloch si budú navzájom vyplácať rozdiel medzi vopred dohodnutou fixnou úrokovou sadzbou a pohyblivou úrokovou sadzbou na vopred dohodnutý objem istiny.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥