Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór v územnej samospráve

Hlavný kontrolór je dôležitou postavou v oblasti územnej samosprávy, ktorý má za úlohu monitorovať a kontrolovať plnenie úloh samosprávneho kraja a obcí. Jeho práca sa sústreďuje na kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu, hospodárenie s majetkom a ďalšie finančné aspekty.

Kontrola Príjmov a Výdavkov Rozpočtu

Jednou z hlavných úloh hlavného kontrolóra je kontrola príjmov a výdavkov rozpočtu samosprávneho kraja a obcí. Táto kontrola zahŕňa presné sledovanie finančných tokov, overovanie zákonnosti a správnosti finančných transakcií a zabezpečenie transparentnosti v hospodárení s verejnými prostriedkami.

Kontrola Hospodárenia a Nakladania s Majetkom

Okrem rozpočtu sa hlavný kontrolór tiež zaoberá kontrolou hospodárenia a nakladania s majetkom samosprávneho kraja a obcí. Táto kontrola zahŕňa presné zhodnocovanie majetku, sledovanie jeho využitia a zabezpečenie efektívneho riadenia majetku verejnej správy.

Spolupráca a Správa Kontroly

Hlavný kontrolór spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými samosprávam zo Štátneho rozpočtu. Okrem toho vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu. Raz ročne predkladá správu o výsledkoch kontrolnej činnosti obecnému zastupiteľstvu, čím zabezpečuje transparentný a demokratický proces kontroly.

Záver

Hlavný kontrolór je dôležitým aktérom v územnej samospráve, ktorý zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní správnosti, zákonnosti a transparentnosti verejných financií a majetku. Jeho práca pomáha zabezpečiť efektívne hospodárenie a dôveru občanov vo verejnú správu.

– kontroluje plnenie úloh samosprávneho kraja, najmä kontrolu príjmov/výdavkov rozpočtu, kontrolu hospodárenia a nakladania s jeho majetkom.

– vykonáva kontrolu príjmov/výdavkov rozpočtu obce, vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu. Predkladá výsledky kontroly obecnému zastupiteľstvu, predkladá raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti, spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo ŠR.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥