Hlasovanie o odvolaní starostu

Hlasovanie o Odvolaní Starostu: Proces a Dôvody

Hlasovanie o odvolaní starostu je dôležitým aspektom územnej samosprávy. Tento proces umožňuje obecnému zastupiteľstvu prijať rozhodnutie o odvolaní súčasného starostu zo svojej funkcie. Existuje niekoľko dôvodov, prečo môže dôjsť k tomuto hlasovaniu.

Podmienky na Vyhlásenie Hlasovania

Podmienky na vyhlásenie hlasovania o odvolaní starostu sú striktne regulované. Jedným z hlavných dôvodov môže byť návrh na hlasovanie, ktorý predloží minimálne 30% oprávnených voličov v danej obci alebo meste. Tento návrh musí obsahovať presné dôvody odvolania a spĺňať určité kritériá.

Dôvody na Hlasovanie o Odvolaní Starostu

Existuje niekoľko dôvodov, ktoré môžu viesť k hlasovaniu o odvolaní starostu:

  • Zanedbávanie povinností: Ak je starosta hrubo alebo opakovane zanedbáva svoje povinnosti voči obci alebo mestu, môže to byť dôvodom na jeho odvolanie. Toto zahrňuje nedostatočné vykonávanie svojich povinností vo funkcii starostu.
  • Porušovanie Ústavy SR a zákonov: Ak starosta porušuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a predpisy, môže to byť dôvodom na jeho odvolanie. Toto zahrňuje nezákonné jednanie alebo ignorovanie právneho rámca.
  • Neprítomnosť starostu: Ak je starosta neprítomný vo funkcii po dobu 6 mesiacov, môže to viesť k jeho odvolaniu. Táto podmienka zabezpečuje, aby starosta vykonával svoje povinnosti a nezanechával obec alebo mesto bez riadenia.

Proces Hlasovania

Proces hlasovania o odvolaní starostu zahŕňa niekoľko krokov. Najskôr musí byť návrh na hlasovanie predložený obecnému zastupiteľstvu a musí obsahovať všetky relevantné informácie o dôvodoch odvolania. Potom obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie, ktoré sa môže konať po určitom časovom období na získanie názoru občanov.

Záver

Hlasovanie o odvolaní starostu je dôležitým procesom v rámci územnej samosprávy. Je navrhované a vyhlasované na základe striktných podmienok a môže mať rôzne dôvody. Tento proces zabezpečuje, že starosta vykonáva svoje povinnosti v súlade so zákonmi a očakávaniami občanov a jeho odvolanie môže byť prijaté, ak sa ukáže, že je to nevyhnutné pre dobro obce alebo mesta.

– vyhlási obecné zastupiteľstvo, ak o to požiada 30% oprávnených voličov, hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu SR, ústavné zákony, zákony a predpisy, ak je neprítomnosť starostu 6 mesiacov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥