Had v tuneli

Had v tuneli v európskej integrácii

Pomenovanie dohody z r. 1972, ktorá umožňovala menám členských štátov úzky rozsah fluktuácie jednak voči doláru (1, 25% na oboch stranách) a jednak navzájom medzi menami Spoločenstva. Predstavovala istú formu mechanizmu výmenných kurzov. Hadom bola fluktuačná línia, ktorú vytváral rast a pokles mien a tunelom bol 1, 25% dolárový limit.

Terminológia „had v tuneli“ v európskej integrácii odkazuje na dohodu z roku 1972, ktorá mala významný vplyv na riadenie výmenných kurzov medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva. Tento článok sa zameriava na význam a vplyv tejto dohody na ekonomiku a hospodársku integráciu v Európskej únii.

Dohoda o hadovi v tuneli

Dohoda o „hadovi v tuneli“ bola podpísaná v roku 1972 a predstavovala mechanizmus výmenných kurzov pre členské štáty Európskeho spoločenstva. Tento mechanizmus bol založený na úzkom rozpätí fluktuácie mien, ktorého cieľom bolo udržiavať stabilné výmenné kurzy medzi týmito krajinami. Had v tuneli vytváral fluktuačnú líniu, ktorú vytváral rast a pokles mien, a tunelom bol stanovený 1,25% dolárový limit.

Cieľ a význam hada v tuneli

Cieľom dohody o hadovi v tuneli bolo dosiahnuť stabilitu výmenných kurzov medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva. Táto stabilita mala umožniť lepšiu predvídateľnosť a dôveru v oblasti obchodu a investícií medzi týmito krajinami. Výmenné kurzy mali byť riadené tak, aby nedochádzalo k prílišným fluktuáciám, čím sa mala predchádzať nežiaducim hospodárskym výkyvom.

Spôsob fungovania hada v tuneli

Had v tuneli fungoval na základe dvoch hlavných prvkov:

  • Fluktuačná línia: Tento prvok predstavoval rozsah fluktuácie mien voči doláru, ktorý bol stanovený na 1,25% na oboch stranách. To znamenalo, že výmenné kurzy mohli kolísať v tomto úzkom rozpätí.
  • Dolárový limit: Dolárový limit bol stanovený na 1,25% a predstavoval maximálnu hodnotu, o ktorú sa mohla mena členského štátu posunúť nahor alebo nadol voči doláru.

Tento mechanizmus vyžadoval intervencie a zásahy zo strany centrálnej banky, ak sa mena členského štátu priblížila k hornému alebo dolnému limitu. Tieto intervencie mali za cieľ udržať výmenný kurz v rámci stanovených hraníc.

Vplyv hada v tuneli na hospodársku integráciu

Had v tuneli mal významný vplyv na hospodársku integráciu v Európskom spoločenstve. Umožnil členským štátom udržiavať stabilitu vo svojich výmenných kurzoch, čo viedlo k zvýšenej dôvere medzi týmito krajinami a zvýšenému obchodu a investíciám. Tento mechanizmus bol považovaný za kľúčový krok smerom k väčšej hospodárskej integrácii v rámci Európskej únie.

V dôsledku toho sa dohoda o hadovi v tuneli stala dôležitým nástrojom v procese európskej integrácie a prispela k upevneniu hospodárskej spolupráce medzi členskými štátmi.

Pomenovanie dohody z r. 1972, ktorá umožňovala menám členských štátov úzky rozsah fluktuácie jednak voči doláru (1, 25% na oboch stranách) a jednak navzájom medzi menami Spoločenstva. Predstavovala istú formu mechanizmu výmenných kurzov. Hadom bola fluktuačná línia, ktorú vytváral rast a pokles mien a tunelom bol 1, 25% dolárový limit.

Komentáre k článku Had v tuneli (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥