Funkcia hlavného kontrolóra

Funkcia Hlavného Kontrolóra v Územnej Samospráve

Funkcia hlavného kontrolóra je kľúčovou pozíciou v rámci územnej samosprávy, zameranou na kontrolu a dohľad nad hospodárením a finančnými operáciami. Táto funkcia má dôležitý význam pre transparentnosť, efektívnosť a zodpovednosť samosprávnych jednotiek voči občanom a verejnosti. V tomto článku preskúmame podrobnejšie funkciu hlavného kontrolóra, jeho úlohu a nezlučiteľnosť s inými funkciami v územnej samospráve.

Úloha Hlavného Kontrolóra

Hlavný kontrolór je odborníkom zodpovedným za kontrolu hospodárenia a finančných operácií samosprávnych orgánov, či už ide o obce alebo samosprávne kraje. Jeho úlohou je monitorovať, či sa verejné finančné prostriedky spravujú transparentne, efektívne a v súlade s platnými právnymi predpismi.

Nezlučiteľnosť s Inými Funkciami

Je dôležité poznamenať, že funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s niektorými inými funkciami v územnej samospráve. Toto obmedzenie je zavedené s cieľom zabrániť konfliktom záujmov a zabezpečiť nezávislú kontrolu. Konkrétne, funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s nasledujúcimi pozíciami:

  • Poslanec: Osoba zastávajúca pozíciu hlavného kontrolóra nemôže súčasne pôsobiť ako poslanec obecného zastupiteľstva alebo samosprávneho kraja. Táto nezlučiteľnosť zabezpečuje oddelenie výkonnej a kontrolnej funkcie.
  • Starosta: Osoba vykonávajúca funkciu starostu obce nemôže zároveň zastávať pozíciu hlavného kontrolóra. Toto obmedzenie zabezpečuje, že kontrola samosprávy je nezávislá od jej vedenia.
  • Člen Orgánu Samosprávneho Kraja alebo Obce: Hlavný kontrolór nemôže byť členom orgánu založeného alebo zriadeneho samosprávnym krajom alebo obcou. Týmto spôsobom sa zabezpečuje, že kontrola je vykonávaná nezávisle od vedenia samosprávnych orgánov.
  • Iný Zamestnanec Obce Alebo Samosprávneho Kraja: Hlavný kontrolór nesmie byť zamestnancom obce alebo samosprávneho kraja v inej pozícii, okrem svojej funkcie kontroly. Toto obmedzenie zabezpečuje, že kontrola je nezávislá od vnútorných štruktúr samosprávy.

Záver

Funkcia hlavného kontrolóra má kľúčový význam v územnej samospráve a pomáha zabezpečiť transparentnosť a zodpovednosť voči verejnosti. Je nezlučiteľná s niektorými inými funkciami, aby sa zabezpečila nezávislá kontrola hospodárenia a finančných operácií samosprávnych orgánov.

je nezlučiteľná s funkciou – poslanca, predsedu, člena orgánu PO zriadenej alebo založenej samosprávnym krajom, iného zamestnanca samosprávneho kraja.

je nezlučiteľná s funkciou – poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu PO založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥