frančíz

Frančíza v Ekonomike Dopravy

Frančíza je ekonomický pojem, ktorý v kontexte dopravy označuje percento škody, ktoré poisťovňa nehradí. Toto je dôležitý faktor pri poistení a riadení rizika v dopravnom odvetví.

Poistenie v Doprave

Vo svete dopravy je poistenie nevyhnutnou súčasťou riadenia rizika spojeného s prepravou tovaru a osôb. Dopravné spoločnosti, prepravcovia a jednotlivci, ktorí aktívne pôsobia v tomto odvetví, čelia rôznym nebezpečenstvám a rizikám, ktoré môžu viesť k poškodeniu alebo strate ich majetku.

Frančíza v Poistení

Frančíza je dôležitým aspektom poistenia v doprave. Predstavuje percento škody, ktoré si poistený musí hradit sám v prípade, že dôjde k poškodeniu alebo straty jeho majetku. Toto je stanovené v poistných zmluvách a môže byť rôzne v závislosti od konkrétnej dohody medzi poistencom a poisťovňou.

Význam Frančízy v Doprave

Frančíza v poistení v doprave má niekoľko dôležitých významov:

  • Definuje, do akej miery je poistený zodpovedný za škodu v prípade udalosti, ktorá spôsobí straty alebo poškodenie.
  • Formuluje, aký druh rizika je pokrytý poistením a aký nie.
  • Umožňuje poisteným prispôsobiť poistné sadzby ich konkrétnym potrebám a schopnostiam platiť frančízu.

Záver

Frančíza v ekonomike dopravy predstavuje percento škody, ktoré poistený musí hradit sám v prípade udalostí, ktoré sú kryté poistením. Tento koncept je dôležitý pre riadenie rizika v dopravnom odvetví a ovplyvňuje, ako si jednotlivci a spoločnosti vyberajú svoje poistné zmluvy a nastavujú svoje poistné sadzby.

(percento škody, ktoré poisťovňa nehradí) – Čiastka poistenej hodnoty, ktorú v prípade poškodenia, bude znášať poistený.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥