Fondy špecializujúce sa na akciách

Fondy špecializujúce sa na akcie

Fondy špecializujúce sa na akcie predstavujú dôležitú kategóriu investičných fondov, ktoré sa zameriavajú na investovanie finančných prostriedkov do akcií na kapitálových trhoch. Tieto fondy majú za cieľ dosahovať rast a výnosy prostredníctvom investícií do dobre diverzifikovanej skupiny akcií. Anglickým ekvivalentom tohto pojmu sú „Equity Funds“.

Charakteristika Fondov Špecializujúcich sa na Akcie

Fondy špecializujúce sa na akcie majú niekoľko význačných rysov, ktoré ich odlišujú od iných typov investičných fondov:

 • Investície do Akcií: Tieto fondy investujú väčšinu alebo všetky svoje aktíva do akcií spoločností. Dôraz je kladený na rastové akcie, hodnotové akcie alebo iné špecifické sektory podľa investičnej stratégie fondu.
 • Diverzifikácia: Aj keď sú zamerané na akcie, snažia sa dosiahnuť diverzifikáciu tým, že investujú do rôznych spoločností a odvetví. Tým sa znižuje riziko spojené s koncentráciou investícií.
 • Možná Investícia do Hotovosti: Niektoré fondy tejto kategórie môžu udržiavať určitú časť svojich aktív v hotovosti alebo likvidných prostriedkoch na vykonávanie obchodov alebo reagovanie na trhové príležitosti.
 • Riziko a Výnos: Investovanie do akcií prináša so sebou vyššie riziko v porovnaní s inými triedami investícií, ale aj potenciál na dosiahnutie vyšších výnosov v dlhodobom horizonte.

Rôzne štýly a stratégie

Fondy špecializujúce sa na akcie môžu mať rôzne štýly a stratégie investovania:

 • Rastové Fondy: Tieto fondy sú zamerané na investície do akcií spoločností, ktoré majú potenciál dosahovať rýchly rast ziskov a tržieb. Investujú do technologických, inovatívnych alebo vysoko rastúcich spoločností.
 • Hodnotové Fondy: Hodnotové fondy investujú do akcií spoločností, ktoré sú považované za podhodnotené voči svojej skutočnej hodnote. Snažia sa nájsť príležitosti na nákup akcií za atraktívne ceny.
 • Sektorové Fondy: Tieto fondy sa zameriavajú na špecifické odvetvia alebo sektory trhu, ako napríklad technológia, energetika, zdravotníctvo atď. Ich cieľom je profitovať z rastu v konkrétnom sektore.

Výhody a nevýhody investovania do fondov špecializujúcich sa na akcie

Investori, ktorí zvažujú investovanie do týchto fondov, by mali zvážiť nasledujúce faktory:

Výhody:

 • Potenciál na vysoké výnosy: Investovanie do akcií má potenciál na dosiahnutie vysokých výnosov v dlhodobom horizonte.
 • Diverzifikácia: Fondy špecializujúce sa na akcie často investujú do veľkého počtu rôznych akcií, čo umožňuje investorom dosiahnuť diverzifikáciu portfólia a znižovať riziko.
 • Profesionálny manažment: Tieto fondy majú skúsených manažérov, ktorí aktívne spravujú portfólio a snažia sa dosiahnuť najlepšie výsledky pre investorov.
 • Likvidita: Akcie sú obchodovateľné na verejných trhoch, čo znamená, že investor môže kedykoľvek kúpiť alebo predať svoje podiely vo fondu.

Nevýhody:

 • Riziko trhových fluktuácií: Akcie môžu byť veľmi citlivé na zmeny na trhu a investori môžu zažiť výrazné poklesy hodnoty svojich investícií v krátkom čase.
 • Poplatky a náklady: Fondy na akcie môžu mať rôzne poplatky, vrátane správcovských poplatkov a poplatkov za obchodovanie, ktoré môžu znížiť výnosy investora.
 • Riziko jednotlivých akcií: Aj keď fondy môžu mať diverzifikované portfólio, stále môžu obsahovať jednotlivé akcie, ktoré sú vystavené riziku spojenému s konkrétnou spoločnosťou alebo odvetvím.

Je dôležité, aby investori zvážili tieto faktory a dobre si premysleli, či investovanie do fondov špecializujúcich sa na akcie je pre nich vhodné. Pred investovaním je tiež vhodné konzultovať so svojím finančným poradcom a zvážiť svoje investičné ciele a toleranciu k riziku.

Podielové fondy, ktoré investujú finančné prostriedky do dobre diverizifikovanú skupinu akcií. Tieto fondy zvyčajne neinvestujú finančné prostriedky do dlhopisov a pokladničných poukážok, ale časť finančných prostriedkov držia v hotovosti. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Equity Funds.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥