Exot

Exot v poisťovníctve a jeho špecifické poistné podmienky

V poisťovníctve označenie málo sa vyskytujúcich poistení (napr. umeleckých zbierok a podobne). Poistenie sa dojednáva so špecifickými poistnými podmienkami, podľa povahy poistenej veci a požiadaviek poisteného. Pre takéto poistenia nie sú vypracované tlačivá poistných zmlúv a dojednávajú sa na všeobecných poistných zmluvách. Viď heslo špecifické poistné podmienky.

V oblasti poisťovníctva existuje široké spektrum poistných produktov a kategórií, z ktorých niektoré sú považované za „exotické“ alebo „exotné“ poistenia. Tieto poistenia sa vyznačujú svojou neobvyklosťou alebo málom výskytu v porovnaní s bežnými formami poistenia, ako sú autoči zdravotné poistenie. Príkladmi môžu byť poistenia umeleckých zbierok, vesmírnych misií alebo ďalších špecifických rizík, ktoré nie sú bežné v každodennom živote.

Špecifické poistné podmienky pre exotné poistenia

Exotné poistenia sa dojednávajú so špecifickými poistnými podmienkami, ktoré sú prispôsobené povahe poistenej veci alebo rizika. Tieto podmienky môžu zahŕňať:

  • Špecifické vylúčenia: Pre exotné poistenia môžu platiť špeciálne vylúčenia, ktoré definujú, aké udalosti alebo situácie nie sú kryté poistením. To môže byť dôležité v prípade rizikových poistení, ako je poistenie umeleckých diel, kde je potrebné vylúčiť určité druhy poškodenia alebo straty.
  • Stanovenie hodnoty: Exotické poistenia môžu vyžadovať špecifické postupy na stanovenie hodnoty poistenej veci. To môže zahŕňať ocenenie umeleckých diel alebo iných unikátnych aktív.
  • Individuálna dohoda: Pre exotické poistenia sa často dojednávajú individuálne dohody, kde sa zohľadňujú jedinečné požiadavky a potreby poisteného. To znamená, že nie sú k dispozícii štandardné poistné zmluvy.

Záver

Exotické poistenia, známe aj ako exotné poistenia, predstavujú špecifický segment poisťovacieho trhu, ktorý sa zaoberá menej bežnými a neobvyklými rizikami. Tieto poistenia sa dojednávajú so špecifickými poistnými podmienkami a vyžadujú individuálny prístup k hodnoteniu a riadeniu rizík. Pre klientov s unikátnymi potrebami alebo aktívami môžu byť exotné poistenia dôležitým nástrojom na zabezpečenie ich hodnoty a ochranu pred nečakanými udalosťami.

V poisťovníctve označenie málo sa vyskytujúcich poistení (napr. umeleckých zbierok a podobne). Poistenie sa dojednáva so špecifickými poistnými podmienkami, podľa povahy poistenej veci a požiadaviek poisteného. Pre takéto poistenia nie sú vypracované tlačivá poistných zmlúv a dojednávajú sa na všeobecných poistných zmluvách. Viď heslo špecifické poistné podmienky.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥