Európsky fond regionálneho rozvoja

Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) v Kontexte Európskej Integrácie

Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF), často označovaný ako European Regional Development Fund, je významným finančným nástrojom štrukturálnej a regionálnej politiky Európskej únie (EÚ). Jeho hlavným cieľom je prispievať k odstráneniu regionálnych rozdielov v ekonomickej a sociálnej súdržnosti medzi rôznymi regiónmi EÚ. ERDF hrá kľúčovú úlohu v podpore rozvoja a štrukturálneho prispôsobenia sa regionálnych ekonomík, vrátane adaptácie upadajúcich priemyselných regiónov a zaostávajúcich regiónov, a podporuje cezhraničnú, nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu.

Cieľ a Úloha ERDF

ERDF bol založený s cieľom pomôcť znížiť rozdiely medzi úrovňami rozvoja a životnými úrovňami rôznych európskych regiónov. Jedným z jeho hlavných poslaní je vyrovnať hlavné regionálne nerovnováhy v rámci EÚ tým, že sa aktívne zapája do rozvoja a štrukturálneho prispôsobenia tých regiónov, ktorých rozvoj zaostáva. To zahŕňa aj finančnú podporu na realizáciu rozvojových projektov v chudobnejších regiónoch, čím sa posilňuje ich ekonomika a sociálna súdržnosť.

ERDF v Praxi

ERDF poskytuje financie na rôzne druhy projektov a iniciatív v regiónoch EÚ. Tieto projekty môžu zahŕňať infraštruktúrne investície, environmentálne projekty, podporu malých a stredných podnikov, výskum a inovácie a mnoho ďalších oblastí. Fond sa snaží posilňovať konkurencieschopnosť, udržateľný rozvoj a kvalitu života v regiónoch EÚ.

ERDF a Európska Integrácia

ERDF je jedným z hlavných nástrojov, ktoré umožňujú EÚ dosahovať ciele európskej integrácie. Pomáha upevňovať spoluprácu a solidaritu medzi členskými štátmi a regiónmi a znižuje rozdiely v rozvoji. Tento fond je dôležitým prvkom, ktorý pomáha budovať jednotný hospodársky priestor a zabezpečuje, aby všetky regióny EÚ mali prístup k príležitostiam a zdrojom.

ERDF je jedným z najväčších štrukturálnych fondov EÚ a jeho vplyv na regionálny rozvoj a spoluprácu v EÚ je neoceniteľný. Pomáha stavať silný, jednotný dom Európy, kde všetky izby majú svoje miesto a príležitosť rásť a prosperovať.

(ERDF) – (European Regional Development Fund) – finančný nástroj štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu pomoci na posilnenie ekonomickej a sociálnej súdržnosti odstraňovaním regionálnych rozdielov cestou podpory rozvoja a štrukturálneho prispôsobenia sa regionálnych ekonomík. Zahŕňa aj adaptáciu upadajúcich priemyselných regiónov a zaostávajúcich regiónov a podporu cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce (článok 2 nariadenia o ERDF).

(ERDF) – Pomáha znížiť rozdiel medzi úrovňami rozvoja a životnými úrovňami rôznych regiónov a mieru zaostávania najmenej podporovaných regiónov. Pomáha vyrovnať hlavné regionálne nerovnováhy v Spoločenstve účasťou na rozvoji a štrukturálnom prispôsobení regiónov, ktorých rozvoj zaostáva a hospodárskej a sociálnej konverzii regiónov. Poskytuje finančnú pomoc na rozvojové projekty v chudobnejších regiónoch. Vo vyjadrení finančnými zdrojmi je tento fond najväčší zo štrukturálnych fondov EÚ.

(ďalej aj ERDF) finančný nástroj štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu pomoci na posilnenie ekonomickej a sociálnej súdržnosti odstraňovaním regionálnych rozdielov cestou podpory rozvoja a štrukturálneho prispôsobenia sa regionálnych ekonomík vrátane adaptácie upadajúcich priemyselných regiónov a zaostávajúcich regiónov a podporu cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce (čl. 2 Nariadenia ES 1080/2006);

(ERDF) – (European Regional Development Fund) – jeden z hlavných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky ES, ktorého cieľom je prispievať k rozvoju najmenej rozvinutých regiónov Európskej únie a územnej spolupráce.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥