EURIBOR

Euribor – Euro Interbank Offered Rate

euribor, plným názvom Euro Interbank Offered Rate, je dôležitou medzibankovou referenčnou úrokovou sadzbou, ktorá hrá kľúčovú úlohu na finančných trhoch v krajinách eurozóny. Táto sadzba je vypočítaná na základe priemerných úrokových sadzieb, za ktoré sú banky ochotné požičať euro termínové vklady iným bankám na medzibankovom trhu. Denne je upravovaná a je zverejňovaná v Bruseli o 11:00 miestneho času.

Výpočet euriboru je komplexný proces, ktorý zahŕňa sledovanie kotácií z 57 vybraných bánk v eurozóne. Tieto banky poskytujú svoje úrokové sadzby na termínové vklady, a na základe týchto dát sa vypočíta priemer, ktorý sa potom stáva referenčnou sadzbou euribor.

Význam euriboru

euribor má mnoho významných funkcií a vplyvov na finančné trhy a ekonomiku eurozóny:

  • Referenčná sadzba: euribor je používaný ako referenčná sadzba pre rôzne finančné produkty a zmluvy, vrátane hypoték, úverov a swapových dohôd.
  • Merač likvidity: Úroveň euriboru odráža úverovú likviditu na medzibankovom trhu a môže indikovať zdravie a stabilitu finančného systému.
  • Riaditeľské rozhodnutia: Banky a finančné inštitúcie používajú euribor na riadenie svojich úrokových rizík a na stanovenie úrokových sadzieb pre klientov.

Vývoj euriboru

euribor bol zavedený v roku 1999 v súvislosti s vznikom európskej ekonomickej a menovej únie (EMU). Odvtedy sa stal dôležitým ukazovateľom pre finančné trhy v eurozóne a pomáha stabilizovať a harmonizovať úrokové sadzby v rámci tejto ekonomickej oblasti.

Záver

euribor, alebo Euro Interbank Offered Rate, je kľúčovou referenčnou úrokovou sadzbou pre finančné trhy v krajinách eurozóny. Jeho výpočet je komplexným procesom, ktorý zahŕňa priemerné úrokové sadzby ponúkané bankami na medzibankovom trhu. Táto sadzba ovplyvňuje množstvo finančných produkto

Referenčná úroková sadzba krajín eurozóny fixovaná každý deň v Bruseli o 11. 00 hod. miestneho času. Vypočítava sa ako priemerná hodnota denných kotácií vybraných 57 bánk eurozóny. Kótuje sa na báze 360 dní a zaokrúhľuje sa na tri desatinné miesta.

Euro Interbank Offered Rate – je medzibanková referenčná úroková sadzba, ktorá je vypočítaná na základe priemerných úrokových sadzieb, za ktoré sú banky ochotné požičať euro termínové vklady na medzibankovom trhu. Upravovaná je na dennej báze.

Je medzibanková referenčná sadzba v rámci európskej ekonomickej a menovej únie, ktorá bola zavedená v roku 1999, za ktorú sú eurotermínové vklady ponúkané jednou bankou inej banke na medzibankovom trhu. Na výpočet a zverejňovanie Euriboru bola zvolená spoločnosť Reuters.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥