ECTS

Európsky Systém Prenosu Kreditov (ECTS)

Európsky systém prenosu kreditov, skrátene ECTS, je kľúčovým pojmom v oblasti európskeho vzdelávania a školstva. Tento systém bol zavedený v rámci pilotného projektu programu Erasmus v akademickom roku 1989/1990 a odvtedy sa stal štandardom pre hodnotenie a uznávanie študentských výsledkov vo vzdelávacom procese v celej Európe.

Historický Kontext

ECTS vznikol v reakcii na potrebu zjednodušiť a zefektívniť prenos študentských výsledkov medzi európskymi vysokými školami. Pred jeho zavedením bolo ťažké porovnať a uznávať štúdium v rôznych krajinách Európskej únie. Projekt Erasmus bol tým, ktorý ECTS sprístupnil a rozšíril v praxi.

Funkcia ECTS

ECTS je založený na princípe kreditového systému, ktorý umožňuje študentom získavať kredity za splnenie akademickej práce a študijných povinností. Každý predmet alebo kurz je hodnotený určitým počtom kreditov, pričom získané kredity sa sčítavajú a ukladajú do osobného akademického záznamu študenta.

Výhody ECTS

ECTS prináša mnoho výhod pre študentov, vysoké školy a celý európsky vzdelávací systém:

  • Medzinárodná Mobilita: Študenti môžu jednoduchšie študovať v zahraničí a získavať kredity, ktoré sa uznávajú vo svojej domovskej krajine.
  • Transparentnosť: ECTS robí vzdelávací systém transparentným a umožňuje lepšie porovnávanie výsledkov medzi rôznymi inštitúciami.
  • Mobilita Pedagogických Pracovníkov: Umožňuje aj pohyb pedagogických pracovníkov medzi inštitúciami.
  • Flexibilita Štúdia: Študenti majú flexibilitu vo výbere kurzov a tvorbe svojho študijného plánu.

Alternatívy a Modifikácie

Okrem ECTS existujú aj iné systémy, ktoré slúžia na hodnotenie a prenos kreditov. Medzi nimi sú napríklad CATS (Credit Accumulation and Transfer System) a EUROCATS. Tieto systémy sa používajú v rôznych krajinách a inštitúciách v závislosti od miestnych potrieb a preferencií.

Záver

Európsky systém prenosu kreditov (ECTS) je kľúčovým nástrojom pre podporu mobility a medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávania v Európe. Umožňuje študentom jednoduché presúvanie sa medzi inštitúciami a uznávanie ich študentských výsledkov. ECTS prispieva k rozvoju európskeho vzdelávacieho priestoru a posilňuje spoluprácu medzi vysokými školami v celej Európe.

European Credit Transfer System – európsky systém prenosu kreditov. Od roku 1989/90 pilotný projekt programu Erasmus, ktorý sa ujal a rozšíril prakticky do celej Európy. Iné modifikácie: CATS (Credit Accumulation and Transfer System – systém akumulácie a prenosu kreditov) alebo EUROCATS.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥