dopyt

Ekonomický význam pojmu „dopyt“ v medzinárodnom obchode

Dopyt je kľúčovým pojmom v oblasti medzinárodného obchodu. Predstavuje množstvo tovaru, ktoré od dodávateľa žiadajú doručiť v určitom období a ku konkrétnemu dátumu. V medzinárodnom obchode je dopyt základným faktorom ovplyvňujúcim tok tovaru a služieb medzi krajinami.

Rozdelenie dopytu v medzinárodnom obchode

Dopyt možno rozdeliť na individuálny dopyt a trhový dopyt. Individuálny dopyt predstavuje množstvo tovaru, ktoré je jeden kupujúci ochotný a schopný kúpiť za danú cenu v určitom časovom období. Trhový dopyt zahrňuje množstvo tovaru, ktoré je skupina kupujúcich, spravidla na celom medzinárodnom trhu, ochotná a schopná kúpiť za danú cenu v danom časovom období.

Vplyv ceny na dopyt

Cena je kľúčovým faktorom ovplyvňujúcim dopyt. Pomer množstva zakúpeného tovaru k obeti, ktorá sa musí vynaložiť k nadobudnutiu týchto tovarov, vyjadruje dopyt v ekonomickej teórii. Zmena ceny tovaru má priamy vplyv na požadované množstvo. Pri raste ceny dopyt klesá, zatiaľ čo pri poklese ceny dopyt stúpa.

Ďalšie faktory ovplyvňujúce dopyt

Okrem ceny existuje mnoho ďalších faktorov, ktoré ovplyvňujú dopyt v medzinárodnom obchode:

  • Príjmy spotrebiteľov: Vyššie príjmy môžu zvýšiť dopyt po luxusných tovaroch a službách.
  • Predpokladaná budúca cena: Očakávanie budúcej ceny môže ovplyvniť rozhodnutie spotrebiteľov kúpiť tovar teraz alebo očakávať nižšiu cenu v budúcnosti.
  • Preference spotrebiteľov: Osobné preferencie, móda a štýl života môžu ovplyvniť, čo a koľko spotrebitelia nakupujú.
  • Cenová dostupnosť náhradného tovaru: Dostupnosť a cena náhradného tovaru môžu ovplyvniť, či si spotrebitelia vyberú konkrétny tovar.
  • Ekonomické a politické faktory: Makroekonomické a politické udalosti v krajine alebo regióne môžu ovplyvniť dopyt v medzinárodnom obchode.

Záver

V medzinárodnom obchode je pojem „dopyt“ kľúčovým faktorom ovplyvňujúcim tok tovaru a služieb medzi krajinami. Poznanie a porozumenie faktorom ovplyvňujúcim dopyt je dôležité pre úspešné plánovanie a riadenie medzinárodných obchodných aktivít.

Množstvo tovaru, ktoré od dodávateľa žiadajú doručiť v určitom období a ku konkrétnemu dátumu.

Dopyt (D; demand) predstavuje množstvo jedného konkrétneho statku (q), ktoré je jeden kupujúci (individuálny dopyt) alebo skupina kupujúcich, spravidla na celom trhu (trhový dopyt), ochotný a schopný kúpiť za danú cenu (p) tohto statku za dané časové obdobie.

Pomer množstva zakúpeného tovaru k obeti, ktorá sa musí vynaložiť k nadobudnutiu týchto tovarov. Predstavuje súhrn jednotlivých rozhodnutí samostatných spotrebiteľov o požadovanom množstve a kvalite v závislosti na cenách tvorí dopyt po tovare. Dopyt v ekonomickej teórii vyjadruje vzťah medzi cenou a požadovaným množstvom.

Komentáre k článku dopyt (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥