Dlžník

Dlžník v Kontexte Bankovníctva

Dlžník je dôležitým pojmom v oblasti bankovníctva a úverových vzťahov. V tomto článku sa budeme venovať významu a povinnostiam dlžníka voči finančnej inštitúcii.

Význam Dlžníka

Dlžník môže byť fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá uzatvorila úverovú zmluvu s bankou. Táto zmluva ustanovuje podmienky, za ktorých je banka ochotná poskytnúť finančné prostriedky dlžníkovi. Dlžník sa v tejto zmluve zaväzuje vrátiť požičané peniaze vrátane príslušných úrokov a ďalších poplatkov v stanovenom čase a v splátkach, ktoré sú dohodnuté.

Povinnosti Dlžníka

Dlžník má viaceré povinnosti voči finančnej inštitúcii. Medzi ne patrí včasné a pravidelné splácanie úveru. Taktiež je povinný riadiť sa stanovenými podmienkami zmluvy a dodržiavať dohodnuté termíny.

Povinnosti voči Veriteľovi

Veriteľ, v tomto prípade banka, má právo požadovať od dlžníka plnenie zmluvných podmienok. Dlžník je povinný vrátiť požičané prostriedky a úroky v súlade so zmluvou.

Záver

Dlžník je kľúčovým účastníkom v úverových vzťahoch a bankovníctve. Jeho povinnosti a zodpovednosti voči finančnej inštitúcii sú stanovené v úverovej zmluve. Dodržiavanie týchto podmienok je kľúčové pre správne fungovanie úverových vzťahov a zachovanie dôveryhodnosti dlžníka na finančných trhoch.

Dlžník je jedným zo zmluvných strán v rámci úverového vzťahu. Dlžníkovi banka poskytne peniaze a ten sa v zmluve zaviaže ich v stanovenom čase a v stanovených splátkach vrátiť veriteľovi spolu s úrokmi.

Debtor (dlžník) – pozri Buyer (kupujúci). Anglický ekvivalent tohto výrazu je Debtor.

je fyzická alebo právnická osoba, ktorej finančná inštitúcia poskytla úver. Táto osoba je na základe úverovej zmluvy povinná pôžičku splatiť (vrátane úrokov, prípadne úrokov z oneskorenia, poplatku z oneskorenia a pod.)

Z platného záväzku je dlžník povinný niečo dať, konať, niečoho sa zdržať alebo niečo trpieť a veriteľ je oprávnený to od neho požadovať.

môže byť fyzická alebo právnická osoba. Banka poskytne dlžníkovi peniaze a ten sa v zmluve zaviaže ich v stanovenom čase a v stanovených splátkach vrátiť veriteľovi spolu s úrokmi.

Osoba a/alebo osoby, ktoré sú zmluvnou stranou banky v Zmluve a /alebo osoby, ktoré sa zaviazali voči banke zaplatiť pohľadávku banky a/alebo jej príslušnú časť na základe prevzatia dlhu alebo pristúpenia k záväzku a/alebo osoby, na ktoré prešiel, alebo b.

Fyzická alebo právnická osoba, ktorej banka požičala peniaze.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥